TYPESCRIPT 2.X CĂN BẢN
Hàm trong TypeScript Sử dụng hàm generics Sử dụng hàm generics trong TypeScript Sử dụng Array trong TypeScript Sử dụng Tuple trong TypeScript Sử dụng kiểu Array, Tuple, Enum trong TypeScript Interface trong Typescript Hybrid Types với Interface trong TypeScript Khác biệt khi sử dụng 'type' và 'interface' trong TypeScript Cách dùng Enum trong TypeScript Types và interface trong TypeScript Class trong TypeScript Sử dụng Abstract Classes trong TypeScript Sử dụng Interface trong Typescript (phần 2) Sử dụng Casting trong TypeScript Tìm hiểu về Generics trong TypeScript Tìm hiểu về utility types trong Typescript Utility types phổ biến trong Typescript Sử dụng default parameters trong TypeScript Modules trong TypeScript Rest Parameters trong TypeScript Sử dụng Function Overloadings trong TypeScript Sử dụng Type Assertions trong TypeScript Sử dụng Static Methods và Properties trong TypeScript. Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript 10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript 5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript Mapped Types trong TypeScript Dependency Injection trong Typescript 5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript Cách sử dụng @ts-expect-error trong Typescript Declaration Merging trong TypeScript Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript Namespaces trong Typescript Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì? Phần 1: Biến trong TypeScript Phần 2: Biến trong TypeScript Property trong TypeScript Phân tích JSON trong TypeScript Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple. Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript Bài 01: TypeScript là gì? TypeScript và Javascript Bài 02: Cài đặt TypeScript Bài 03: TypeScript Basic Types Bài 04: Khai báo biến trong TypeScript Bài 05: Lệnh If Else và Switch Case trong TypeScript Bài 06: Vòng lặp trong TypeScript
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo lớp Animal với các thuộc tính và phương thức chung cho động vật với TypeScript.

Trong bài tập này, mình sẽ tạo một hệ thống lớp động vật đơn giản trong TypeScript, bao gồm lớp cơ sở Animal và một số lớp con như Dog, Cat, và Bird, mô phỏng các đặc điểm riêng của từng loài động vật.

Lớp Animal và kế thừa trong TypeScript

class Animal {
 constructor(public species: string, public sound: string) {}

 makeSound(): void {
  console.log(`${this.species} makes sound: ${this.sound}`);
 }
}

class Dog extends Animal {
 constructor() {
  super("Dog", "Woof");
 }

 wagTail(): void {
  console.log("Dog wags tail.");
 }
}

class Cat extends Animal {
 constructor() {
  super("Cat", "Meow");
 }

 purr(): void {
  console.log("Cat purrs.");
 }
}

class Bird extends Animal {
 constructor() {
  super("Bird", "Tweet");
 }

 fly(): void {
  console.log("Bird flies.");
 }
}

// Sử dụng các lớp đã định nghĩa
const dog = new Dog();
dog.makeSound();
dog.wagTail();

const cat = new Cat();
cat.makeSound();
cat.purr();

const bird = new Bird();
bird.makeSound();
bird.fly();
 • class Animal { ... }: Định nghĩa lớp cơ sở Animal với các thuộc tính chung như species sound, cũng như phương thức makeSound() để phát ra âm thanh tương ứng với loài động vật.
 • class Dog extends Animal { ... }, class Cat extends Animal { ... }, và class Bird extends Animal { ... }: Định nghĩa các lớp con kế thừa từ lớp Animal. Mỗi lớp con này có các thuộc tính và phương thức riêng biệt tương ứng với loài động vật tương ứng.
 • Trong hàm constructor của mỗi lớp con, chúng ta gọi super() để gọi hàm constructor của lớp cha (Animal), truyền vào thông tin cần thiết cho species và sound.
 • Mỗi lớp con cũng có các phương thức riêng, như wagTail() cho Dog, purr() cho Cat, và fly() cho Bird.

Kết quả

Khi chạy đoạn mã trên, mình sẽ nhận được kết quả sau:

Dog makes sound: Woof
Dog wags tail.
Cat makes sound: Meow
Cat purrs.
Bird makes sound: Tweet
Bird flies.

Trong TypeScript, việc sử dụng kế thừa cho phép chúng ta tái sử dụng code và thiết kế các lớp một cách linh hoạt. Bằng cách kế thừa từ lớp cơ sở Animal, các lớp con Dog, Cat, và Bird có thể có các đặc điểm và hành vi riêng của chúng. Điều này giúp mình mô hình hóa và quản lý thông tin về các loài động vật khác nhau trong một hệ thống dễ dàng hơn.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple.

Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple.

Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript

Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript

Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript

Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript

Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản

Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản

Phân tích JSON trong TypeScript

Phân tích JSON trong TypeScript

Property trong TypeScript

Property trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Namespaces trong Typescript

Namespaces trong Typescript

Declaration Merging trong TypeScript

Declaration Merging trong TypeScript

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

Dependency Injection trong Typescript

Dependency Injection trong Typescript

Mapped Types trong TypeScript

Mapped Types trong TypeScript

5 Cách giúp bạn loại bỏ

5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript

Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript

Top