TYPESCRIPT 2.X CĂN BẢN
Hàm trong TypeScript Sử dụng hàm generics Sử dụng hàm generics trong TypeScript Sử dụng Array trong TypeScript Sử dụng Tuple trong TypeScript Sử dụng kiểu Array, Tuple, Enum trong TypeScript Interface trong Typescript Hybrid Types với Interface trong TypeScript Khác biệt khi sử dụng 'type' và 'interface' trong TypeScript Cách dùng Enum trong TypeScript Types và interface trong TypeScript Class trong TypeScript Sử dụng Abstract Classes trong TypeScript Sử dụng Interface trong Typescript (phần 2) Sử dụng Casting trong TypeScript Tìm hiểu về Generics trong TypeScript Tìm hiểu về utility types trong Typescript Utility types phổ biến trong Typescript Sử dụng default parameters trong TypeScript Modules trong TypeScript Rest Parameters trong TypeScript Sử dụng Function Overloadings trong TypeScript Sử dụng Type Assertions trong TypeScript Sử dụng Static Methods và Properties trong TypeScript. Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript 10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript 5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript Mapped Types trong TypeScript Dependency Injection trong Typescript 5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript Cách sử dụng @ts-expect-error trong Typescript Declaration Merging trong TypeScript Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript Namespaces trong Typescript Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì? Phần 1: Biến trong TypeScript Phần 2: Biến trong TypeScript Property trong TypeScript Phân tích JSON trong TypeScript Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple. Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript Bài 01: TypeScript là gì? TypeScript và Javascript Bài 02: Cài đặt TypeScript Bài 03: TypeScript Basic Types Bài 04: Khai báo biến trong TypeScript Bài 05: Lệnh If Else và Switch Case trong TypeScript Bài 06: Vòng lặp trong TypeScript
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo lớp cơ sở Component đại diện cho một thành phần giao diện trong TypeScript.

Tạo một hệ thống component trong TypeScript là một cách tuyệt vời để quản lý giao diện người dùng và tái sử dụng code một cách hiệu quả. Trong bài tập này hãy cùng mình bắt đầu tìm hiểu lớp cơ sở Component, sau đó tạo các lớp con như Button, Input, và Dropdown kế thừa từ Component.

Định nghĩa lớp cơ sở Component

class Component {
 constructor(public name: string) {}

 render(): void {
  console.log(`Rendering ${this.name} component.`);
 }

 // Các phương thức khác để điều khiển thành phần giao diện
}

class Button extends Component {
 constructor() {
  super("Button");
 }

 click(): void {
  console.log("Button clicked.");
 }
}

class Input extends Component {
 constructor() {
  super("Input");
 }

 typeText(text: string): void {
  console.log(`Typing "${text}" into Input.`);
 }
}

class Dropdown extends Component {
 constructor() {
  super("Dropdown");
 }

 selectOption(option: string): void {
  console.log(`Selecting "${option}" in Dropdown.`);
 }
}

// Sử dụng các lớp đã định nghĩa
const button = new Button();
button.render();
button.click();

const input = new Input();
input.render();
input.typeText("Hello!");

const dropdown = new Dropdown();
dropdown.render();
dropdown.selectOption("Option 1");
 • class Component { ... }: Định nghĩa lớp cơ sở Component với thuộc tính name và phương thức render() để mô phỏng quá trình hiển thị.
 • Các lớp con Button, Input, và Dropdown kế thừa từ Component, mỗi lớp con có các thuộc tính và phương thức riêng, phù hợp với loại thành phần giao diện tương ứng.
 • Trong hàm constructor của mỗi lớp con, chúng ta gọi super() để gọi hàm constructor của lớp cha (Component), truyền vào thông tin cần thiết cho name.
 • Mỗi lớp con cũng có các phương thức riêng biệt, như click() cho Button, typeText() cho Input, và selectOption() cho Dropdown.

Kết quả

Khi chạy đoạn mã trên, mình sẽ nhận được kết quả sau:

Rendering Button component.
Button clicked.
Rendering Input component.
Typing "Hello!" into Input.
Rendering Dropdown component.
Selecting "Option 1" in Dropdown.

Việc sử dụng kế thừa giúp chúng ta xây dựng một hệ thống component linh hoạt và dễ dàng mở rộng. Mỗi lớp con có thể có các đặc điểm và hành vi riêng, đồng thời vẫn kế thừa các phương thức và thuộc tính từ lớp cơ sở Component. Điều này giúp tạo ra một cấu trúc giao diện linh hoạt và dễ quản lý.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple.

Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple.

Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript

Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript

Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript

Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript

Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản

Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản

Phân tích JSON trong TypeScript

Phân tích JSON trong TypeScript

Property trong TypeScript

Property trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Namespaces trong Typescript

Namespaces trong Typescript

Declaration Merging trong TypeScript

Declaration Merging trong TypeScript

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

Dependency Injection trong Typescript

Dependency Injection trong Typescript

Mapped Types trong TypeScript

Mapped Types trong TypeScript

5 Cách giúp bạn loại bỏ

5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript

Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript

Top