hoc lap trinh php can ban gif PHP căn bản

Quảng cáo

PHP - Vòng lặp for in ra thông tin sinh viên trong mảng

Giả sử bạn truy xuất được danh sách sinh viên từ một database và lưu trong mảng dưới đây:

$students = array(
  array(
    'name' => 'Nguyễn Văn Cường 1',
    'email' => 'thehalfheart1@gmail.com',
    'age' => '29'
  ),
  array(
    'name' => 'Nguyễn Văn Cường 2',
    'email' => 'thehalfheart2@gmail.com',
    'age' => '29'
  ),
  array(
    'name' => 'Nguyễn Văn Cường 3',
    'email' => 'thehalfheart3@gmail.com',
    'age' => '29'
  ),
  array(
    'name' => 'Nguyễn Văn Cường 4',
    'email' => 'thehalfheart4@gmail.com',
    'age' => '29'
  ),
  array(
    'name' => 'Nguyễn Văn Cường 5',
    'email' => 'thehalfheart5@gmail.com',
    'age' => '29'
  ),
  array(
    'name' => 'Nguyễn Văn Cường 6',
    'email' => 'thehalfheart6@gmail.com',
    'age' => '29'
  )
);

Hãy sử dụng vòng lặp for in ra danh sách sinh viên và hiển thị nó trong table.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Quảng cáo

Bạn sẽ phải dùng vòng lặp for để giải bài này, sau đó dùng chỉ mục index để truy xuất tới từng phần tử.

Bài giải
<?php
$students = array(
  array(
    'name' => 'Nguyễn Văn Cường 1',
    'email' => 'thehalfheart1@gmail.com',
    'age' => '29'
  ),
  array(
    'name' => 'Nguyễn Văn Cường 2',
    'email' => 'thehalfheart2@gmail.com',
    'age' => '29'
  ),
  array(
    'name' => 'Nguyễn Văn Cường 3',
    'email' => 'thehalfheart3@gmail.com',
    'age' => '29'
  ),
  array(
    'name' => 'Nguyễn Văn Cường 4',
    'email' => 'thehalfheart4@gmail.com',
    'age' => '29'
  ),
  array(
    'name' => 'Nguyễn Văn Cường 5',
    'email' => 'thehalfheart5@gmail.com',
    'age' => '29'
  ),
  array(
    'name' => 'Nguyễn Văn Cường 6',
    'email' => 'thehalfheart6@gmail.com',
    'age' => '29'
  )
);
?>

<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="10">
  <?php for ($i = 0; $i < count($students); $i++){ ?>
  <tr>
    <td><?php echo $students[$i]['name']; ?></td>
    <td><?php echo $students[$i]['email']; ?></td>
    <td><?php echo $students[$i]['age']; ?></td>
  </tr>
  <?php } ?>
</table>

Kết quả:

Quảng cáo

ket qua png

Quảng cáo

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top