hoc lap trinh php can ban gif PHP căn bản

Quảng cáo

PHP - Vòng lặp for In ra các số chẵn từ 0 đến 100

Hãy sử dụng vòng lặp for in ra các số chẵn từ 0 đến 100.  Để kiểm tra một số là số chẵn hay số lẻ thì bạn sẽ lấy nó chia cho 2 xem có dư không, nếu dư thì tức là số lẻ, và không dư thì là số chẵn.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Quảng cáo

Như gợi ý của đề bài, chương trình sẽ được viết như sau.

Bài giải
for ($i = 0; $i <= 100; $i++){
  if ($i % 2 == 0){
    echo "$i là số chẵn";
  }
  else {
    echo "$i là số lẻ";
  }
}

Quảng cáo

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top