Home > PHP > PHP căn bản > PHP - Vòng lặp for In ra các số chẵn từ 0 đến 100
Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

PHP - Vòng lặp for In ra các số chẵn từ 0 đến 100

Hãy sử dụng vòng lặp for in ra các số chẵn từ 0 đến 100.  Để kiểm tra một số là số chẵn hay số lẻ thì bạn sẽ lấy nó chia cho 2 xem có dư không, nếu dư thì tức là số lẻ, và không dư thì là số chẵn.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Như gợi ý của đề bài, chương trình sẽ được viết như sau.

Bài giải
for ($i = 0; $i <= 100; $i++){
  if ($i % 2 == 0){
    echo "$i là số chẵn";
  }
  else {
    echo "$i là số lẻ";
  }
}

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
PHP - Vòng lặp for In ra các số chẵn từ 0 đến 100
PHP - Vòng lặp for tìm phần tử lớn nhất trong mảng
PHP - Vòng lặp for in ra lần lượt các ký tự của chuỗi
PHP - Vòng lặp for tính tổng S(n) = 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 +… 1/n
PHP Vòng lặp for tính tổng S(n) = x*2 + x*4 + ⋯ + x*2n
PHP - Vòng lặp for bước nhảy 2 in ra các số lẻ từ 0 dến 100
PHP - Vòng lặp for in ra thông tin sinh viên trong mảng

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP