Mua hosting giá rất rẻ => Xem ngay
hoc lap trinh php can ban gif PHP căn bản

Quảng cáo

PHP - Vòng lặp for in ra lần lượt các ký tự của chuỗi

Giả sử có chuỗi $name = "Nguyễn Văn Cường";, hãy sử dụng vòng lặp for in ra lần lượt các ký tự trong chuỗi và mỗi ký tự sẽ nằm trên một hàng.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Quảng cáo

Trong PHP chuỗi cũng được xem là một mảng các ký tự, vì vậy ta hoàn toàn có thể lặp qua từng ký tự một các dễ dàng.

Để đếm tổng số phần tử của chuỗi thì ta sử dụng hàm strlen. Để mỗi ký tự nằm trên một hàng thì ta dùng thẻ <br/> trong HTML.

Quảng cáo

Bài giải
$name = "Nguyễn Văn Cường";

for ($i = 0; $i < strlen($name); $i++){
    echo "$name[$i] <br/>";
}

Quảng cáo

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top