PHP - Vòng lặp for in ra lần lượt các ký tự của chuỗi

Giả sử có chuỗi $name = "Nguyễn Văn Cường";, hãy sử dụng vòng lặp for in ra lần lượt các ký tự trong chuỗi và mỗi ký tự sẽ nằm trên một hàng.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Trong PHP chuỗi cũng được xem là một mảng các ký tự, vì vậy ta hoàn toàn có thể lặp qua từng ký tự một các dễ dàng.

Để đếm tổng số phần tử của chuỗi thì ta sử dụng hàm strlen. Để mỗi ký tự nằm trên một hàng thì ta dùng thẻ <br/> trong HTML.

Bài giải
$name = "Nguyễn Văn Cường";

for ($i = 0; $i < strlen($name); $i++){
    echo "$name[$i] <br/>";
}

Nguồn: freetuts.net