LÝ THUYẾT
XỬ LÝ FORM
BÀI TẬP
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

PHP - Vòng lặp for tìm phần tử lớn nhất trong mảng

Cho mảng gồm các phần tử sau:

$array = [
  1, 23, 32, 5,43, 321, 312, 352, 2, 13 ,153, 21,32 ,1
];

Hãy viết chương trình PHP tìm số lớn nhất trong mảng đó, và in ra vị trí nó đang đứng trong mảng.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Để tìm số lớn nhất thì bước đầu tiên ta sẽ tạo một biến $max lưu phần tử đầu tiên $array[0] lại và xem như nó là phần tử lớn nhất, sau đó duyệt qua từng phần tử tiếp theo rồi so sánh, nếu phần tử nào lớn hơn $max thì lập tức gán giá trị của phần tử đó cho $max.

Theo yêu cầu của đề bài ta phải in ra vị trí phần tử lớn nhất, vì vậy ta sẽ tạo một biến tên là $vitri, và cách gán giá trị cho nó thì cũng tương tự như gán cho $max.

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Để đếm tổng số phần tử thì ta dùng hàm count.

Bài giải
$array = [
  1, 23, 32, 5,43, 321, 312, 352, 2, 13 ,153, 21,32 ,1
];

$max = null;
$position = null;

for ($i = 0; $i < count($array); $i++)
{
  if ($max == null){
    $max = $array[$i];
    $position = $i;
  }
  else {
    if ($array[$i] > $max){
      $max = $array[$i];
      $position = $i;
    }
  }
}

echo "Giá trị lớn nhất là $max, nằm tại vị trí $position";

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hàm key_exists() trong PHP

Hàm key_exists() trong PHP

Cách sử dụng key_exists() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Cách sử dụng end() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Cách sử dụng count() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Cách sử dụng compact() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Cách sử dụng array_values() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_free_result() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Cách sử dụng array_unshift() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Cách sử dụng array_shift() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Cách sử dụng array_unique() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Cách sử dụng array_uintesect() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Cách sử dụng array_sum() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_host_info() trong PHP

Top