LÝ THUYẾT
XỬ LÝ FORM
BÀI TẬP
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

PHP - Vòng lặp for tìm phần tử lớn nhất trong mảng

Cho mảng gồm các phần tử sau:

$array = [
  1, 23, 32, 5,43, 321, 312, 352, 2, 13 ,153, 21,32 ,1
];

Hãy viết chương trình PHP tìm số lớn nhất trong mảng đó, và in ra vị trí nó đang đứng trong mảng.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Để tìm số lớn nhất thì bước đầu tiên ta sẽ tạo một biến $max lưu phần tử đầu tiên $array[0] lại và xem như nó là phần tử lớn nhất, sau đó duyệt qua từng phần tử tiếp theo rồi so sánh, nếu phần tử nào lớn hơn $max thì lập tức gán giá trị của phần tử đó cho $max.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Theo yêu cầu của đề bài ta phải in ra vị trí phần tử lớn nhất, vì vậy ta sẽ tạo một biến tên là $vitri, và cách gán giá trị cho nó thì cũng tương tự như gán cho $max.

Để đếm tổng số phần tử thì ta dùng hàm count.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Bài giải
$array = [
  1, 23, 32, 5,43, 321, 312, 352, 2, 13 ,153, 21,32 ,1
];

$max = null;
$position = null;

for ($i = 0; $i < count($array); $i++)
{
  if ($max == null){
    $max = $array[$i];
    $position = $i;
  }
  else {
    if ($array[$i] > $max){
      $max = $array[$i];
      $position = $i;
    }
  }
}

echo "Giá trị lớn nhất là $max, nằm tại vị trí $position";

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hàm key_exists() trong PHP

Hàm key_exists() trong PHP

Cách sử dụng key_exists() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_row() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_fetch_row() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Hàm end() trong PHP

Cách sử dụng end() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Hàm mysqli_field_count() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Hàm count() trong PHP

Cách sử dụng count() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm mysqli_field_seek() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_seek() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Hàm compact() trong PHP

Cách sử dụng compact() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm mysqli_field_tell() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_field_tell() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Hàm array_values() trong PHP

Cách sử dụng array_values() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Hàm mysqli_free_result() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_free_result() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Hàm array_unshift() trong PHP

Cách sử dụng array_unshift() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm mysqli_get_charset() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_charset() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Hàm array_shift() trong PHP

Cách sử dụng array_shift() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_stats() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Hàm array_unique() trong PHP

Cách sử dụng array_unique() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm mysqli_get_client_version() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_client_version() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Hàm array_uintesect() trong PHP

Cách sử dụng array_uintesect() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_connection_stats() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Hàm array_sum() trong PHP

Cách sử dụng array_sum() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Hàm mysqli_get_host_info() trong PHP

Cách sử dụng mysqli_get_host_info() trong PHP

Top