Home > PHP > PHP căn bản > PHP - Vòng lặp for tính tổng S(n) = 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 +… 1/n

PHP - Vòng lặp for tính tổng S(n) = 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 +… 1/n

Giả sử cho trước số tự nhiên n, hãy tính tổng S theo công thức sau:

S = 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 +… 1/n

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Theo như công thức thì ta thấy sẽ phải sủ dụng vòng lặp for lặp từ 1 tới n, sau đó tại mỗi lần lặp sẽ cộng dồn kết quả của 1/i  vào tổng S (với i là số thứ tự lặp). Bài giải như sau:

// Giả sử n = 100
$n = 100;

// Khai báo biến tổng và gán giá trị ban đầu = 0
$tong = 0;

// Bắt đầu lặp và cộng dồn vào biến tổng
for ($i = 1; $i <= $n; $i++){

    $tong += 1/$i;
}

// In kết quả
echo "Tổng là: " . $tong;
echo '<br/> Freetuts.net chúc bạn học tốt';

Vì PHP không có chương trình console nên mình gán mặc định cho n = 100. Và dưới đây là kết quả.

ket qua png

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
PHP - Vòng lặp for In ra các số chẵn từ 0 đến 100
PHP - Vòng lặp for tìm phần tử lớn nhất trong mảng
PHP - Vòng lặp for in ra lần lượt các ký tự của chuỗi
PHP - Vòng lặp for tính tổng S(n) = 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 +… 1/n
PHP Vòng lặp for tính tổng S(n) = x*2 + x*4 + ⋯ + x*2n
PHP - Vòng lặp for bước nhảy 2 in ra các số lẻ từ 0 dến 100
PHP - Vòng lặp for in ra thông tin sinh viên trong mảng

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP