Home > PHP > PHP căn bản > PHP Vòng lặp for tính tổng S(n) = x*2 + x*4 + ⋯ + x*2n

PHP Vòng lặp for tính tổng S(n) = x*2 + x*4 + ⋯ + x*2n

Hãy sử dụng vòng lặp for mà bạn đã học để giải bài toán tính tổng theo công thức dưới đây:

S(n) = x*2 + x*4 + ... + x*2n

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Đề bài yêu cầu sử dụng vòng lặp for nên mình sẽ giải bằng vòng lặp for nhé.

Chúng ta cần hai biến, thứ nhất là biến n và thứ hai là biến x.

Tại mỗi lần lặp ta sẽ tính giá trị bằng công thức si = x*2i, với i là lần lặp hiện tại.

Sau đây là bài giải cụ thể.

// Giả sử n = 50, x = 5
$n = 50;
$x = 5;

// Khai báo biến tổng và gán giá trị ban đầu = 0
$tong = 0;

// Bắt đầu lặp và cộng dồn vào biến tổng
for ($i = 1; $i <= $n; $i++){
    $tong += $x * (2 * $i);
}

// In kết quả
echo "Tổng là: " . $tong;
echo '<br/> Freetuts.net chúc bạn học tốt';

Kết quả:

ket qua png

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
PHP - Vòng lặp for In ra các số chẵn từ 0 đến 100
PHP - Vòng lặp for tìm phần tử lớn nhất trong mảng
PHP - Vòng lặp for in ra lần lượt các ký tự của chuỗi
PHP - Vòng lặp for tính tổng S(n) = 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 +… 1/n
PHP Vòng lặp for tính tổng S(n) = x*2 + x*4 + ⋯ + x*2n
PHP - Vòng lặp for bước nhảy 2 in ra các số lẻ từ 0 dến 100
PHP - Vòng lặp for in ra thông tin sinh viên trong mảng

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP