Home > PHP > PHP căn bản > PHP - Vòng lặp for bước nhảy 2 in ra các số lẻ từ 0 dến 100

PHP - Vòng lặp for bước nhảy 2 in ra các số lẻ từ 0 dến 100

Hãy quay lai phần lý thuyết về bước nhảy $i của vòng lặp for, đọc thật kỹ và viết một chương trình in ra các số lẻ từ 0 đến 100 tối ưu nhất. Gợi ý là ta sẽ lặp từ 1 với bước nhảy là 2.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Ở phần lý thuyết mình đã giải thích rất kỹ về bước nhảy rồi, với i++ là bước nhảy 1, còn i +=2 tức là bước nhảy 2. Với yêu cầu đề bài này ta sẽ lặp bắt đầu từ 1, sau mỗi bước nảy nó sẽ tăng lần lượt là 3, 5, 7, 9, ... 99 và đó là danh sách tất cả các số lẻ.

echo "Số lẻ là: <br/>";
for ($i = 1; $i < 100; $i += 2)
{
    echo $i, ' ';
}

echo '<br/>Freetuts.net chúc bạn học tốt!';

Kết quả:

 E1 BB 89n ra so le buoc nhay 2 png

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
PHP - Vòng lặp for In ra các số chẵn từ 0 đến 100
PHP - Vòng lặp for tìm phần tử lớn nhất trong mảng
PHP - Vòng lặp for in ra lần lượt các ký tự của chuỗi
PHP - Vòng lặp for tính tổng S(n) = 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 +… 1/n
PHP Vòng lặp for tính tổng S(n) = x*2 + x*4 + ⋯ + x*2n
PHP - Vòng lặp for bước nhảy 2 in ra các số lẻ từ 0 dến 100
PHP - Vòng lặp for in ra thông tin sinh viên trong mảng

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP