Home > Java > Các hàm Java > Phương thức abs() trong Math Java

Phương thức abs() trong Math Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức abs() trong Math Java. Đây là một phương thức được sử dụng để tính giá trị tuyệt đối của một giá trị được chỉ định.

Phương thức abs() là phương thức có sẵn trong thư viện Math, vì vậy để sử dụng được nó các bạn cần import thư viện đã nhé: import java.lang.Math;

Cú pháp phương thức abs() trong Math Java

Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp của nó đã nhé.

Math.abs(num)

Trong đó:

 • num - số cần tính giá trị tuyệt đối, có thể là:
  • int
  • double
  • float
  • long

Phương thức trả về:

 • Giá trị tuyệt đối của số được chỉ định.
 • Giá trị dương nếu số được chỉ định là số âm.

Ví dụ: chúng ta có hai số nguyên a = -13 và b = 14, bây giờ sử dụng phương thức abs() để tính giá trị tuyệt đối của a và b.

Math.abs(a);
// ->>> |-13| = 13
Math.abs(b);
// ->>> |14| = 14

Cách dùng phương thức abs() trong Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng phương thức abs() để minh họa cho cách dùng của nó. Cụ thể mình sẽ sử dụng phương thức abs() để tính giá trị tuyệt đối của một vài số với các kiểu dữ liệu khác nhau.

import java.lang.Math;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // khai báo và khởi tạo một vài biến với các kiểu dữ liệu khác nhau
  int a = 7;
  long b = -23333343;
  double c = 9.6777777;
  float d = -9.9f;
  //sử dụng phương thức abs() để tính giá trị tuyệt đối của a, b, c, d
  System.out.println("|"+a+"| = "+Math.abs(a)); 
  System.out.println("|"+b+"| = "+Math.abs(b)); 
  System.out.println("|"+c+"| = "+Math.abs(c)); 
  System.out.println("|"+d+"| = "+Math.abs(d));; 

  System.out.print("--------------------------------");
  System.out.print("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

abs 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức abs() trong Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức toán học khác trong Java, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Phương thức abs() trong Math Java
Phương thức acos() trong thư viện Math Java
Phương thức addExact() trong thư viện Math Java
Phương thức asin() trong thư viện Math Java
Phương thức atan() trong thư viện Math Java
Phương thức cos() trong thư viện Math Java
Phương thức sin() trong thư viện Math Java
Phương thức tan() trong thư viện Math Java
Phương thức sqrt() trong thư viện Math Java
Phương thức cbrt() trong thư viện Math Java
Phương thức pow() trong thư viện Math Java
Phương thức subtractExact() trong thư viện Math Java
Phương thức multiplyExact() trong thư viện Math Java
Phương thức min() trong thư viện Math Java
Phương thức max() trong thư viện Math Java
Phương thức ceil() trong thư viện Math Java
Phương thức floor() thư viện Math Java
Phương thức round() trong thư viện Math Java
Phương thức random() trong thư viện Math Java
Phương thức toRadians() trong thư viện Math Java
Phương thức toDegrees() trong thư viện Math Java
Phương thức copySign() trong thư viện Math Java
Phương thức hypot() trong thư viện Math Java
Phương thức log() trong thư viện Math Java
Phương thức log10() trong thư viện Math Java

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP