Home > Java > Các hàm Java > Phương thức min() trong thư viện Math Java

Phương thức min() trong thư viện Math Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức min() trong thư viện Math Java. Đây là một phương thức được sử dụng để trả về giá trị nhỏ hơn giữa hai số được chỉ định.

Phương thức min() là phương thức có sẵn trong thư viện Math, vì vậy để sử dụng được nó các bạn cần import thư viện đã nhé: import java.lang.Math;

Cú pháp hàm min() trong thư viện Math Java

Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp của nó đã nhé.

Math.min(arg1, arg2)

Trong đó:

 • arg1 và arg2 là hai đối số cần so sánh.

*Lưu ý: Kiểu dữ liệu của các đối số phải là int, long, float hoặc double.

Phương thức trả về giá trị nhỏ hơn trong hai số được chỉ định.

Ví dụ: chúng ta có biến x = 4 và y = -7, bây giờ sử dụng phương thức min() để so sánh x và y.

Math.min(x, y);
//->>> kết quả là -7

Cách dùng hàm min() trong thư viện Math Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng phương thức min() để minh họa cho cách dùng của nó.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ khai báo các cặp giá trị khác nhau, sau đó sử dụng phương thức min() để so sánh chúng.

import java.lang.Math;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // Math.min() với cặp số int
  int num1 = 17;
  int num2 = 9;
  System.out.println(Math.min(num1, num2)); 

  // Math.min() với cặp số long
  long num3 = 1245L;
  long num4 = 9721L;
  System.out.println(Math.min(num3, num4)); 

  // Math.min() với cặp số float
  float num5 = 5.2f;
  float num6 = -5.67f;
  System.out.println(Math.min(num5, num6));

  // Math.min() với cặp số double
  double num7 = 42.51d;
  double num8 = 73.14d;
  System.out.println(Math.min(num7, num8));

  System.out.println("--------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

min 01 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình sẽ áp dụng phương thức min() để tìm giá trị nhỏ nhất trong mảng.

import java.lang.Math;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //tạo một mảng int arr
  int[] arr = {4, 2, 5, 3, 6};
  // gán biến min bằng giá trị của phần tử đầu tiên trong mảng
  int min = arr[0];
  //sử dụng vòng lặp for để duyệt tất cả các phần tử trong mảng
  for (int i = 1; i < arr.length; i++) {
   //sử dụng phương thức min để so sánh giá trị min với từng phần tử trong mảng
   min = Math.min(min, arr[i]);
  }
  System.out.println("\n\nGiá trị nhỏ nhất là: " + min);

  System.out.println("--------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

min 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức min() trong Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức toán học khác trong Java, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Phương thức abs() trong Math Java
Phương thức acos() trong thư viện Math Java
Phương thức addExact() trong thư viện Math Java
Phương thức asin() trong thư viện Math Java
Phương thức atan() trong thư viện Math Java
Phương thức cos() trong thư viện Math Java
Phương thức sin() trong thư viện Math Java
Phương thức tan() trong thư viện Math Java
Phương thức sqrt() trong thư viện Math Java
Phương thức cbrt() trong thư viện Math Java
Phương thức pow() trong thư viện Math Java
Phương thức subtractExact() trong thư viện Math Java
Phương thức multiplyExact() trong thư viện Math Java
Phương thức min() trong thư viện Math Java
Phương thức max() trong thư viện Math Java
Phương thức ceil() trong thư viện Math Java
Phương thức floor() thư viện Math Java
Phương thức round() trong thư viện Math Java
Phương thức random() trong thư viện Math Java
Phương thức toRadians() trong thư viện Math Java
Phương thức toDegrees() trong thư viện Math Java
Phương thức copySign() trong thư viện Math Java
Phương thức hypot() trong thư viện Math Java
Phương thức log() trong thư viện Math Java
Phương thức log10() trong thư viện Math Java

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP