CÁC HÀM JAVA
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Phương thức min() trong thư viện Math Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức min() trong thư viện Math Java. Đây là một phương thức được sử dụng để trả về giá trị nhỏ hơn giữa hai số được chỉ định.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Phương thức min() là phương thức có sẵn trong thư viện Math, vì vậy để sử dụng được nó các bạn cần import thư viện đã nhé: import java.lang.Math;

Cú pháp hàm min() trong thư viện Math Java

Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp của nó đã nhé.

Math.min(arg1, arg2)

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • arg1 và arg2 là hai đối số cần so sánh.

*Lưu ý: Kiểu dữ liệu của các đối số phải là int, long, float hoặc double.

Phương thức trả về giá trị nhỏ hơn trong hai số được chỉ định.

Ví dụ: chúng ta có biến x = 4 và y = -7, bây giờ sử dụng phương thức min() để so sánh x và y.

Math.min(x, y);
//->>> kết quả là -7

Cách dùng hàm min() trong thư viện Math Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng phương thức min() để minh họa cho cách dùng của nó.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ khai báo các cặp giá trị khác nhau, sau đó sử dụng phương thức min() để so sánh chúng.

import java.lang.Math;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // Math.min() với cặp số int
  int num1 = 17;
  int num2 = 9;
  System.out.println(Math.min(num1, num2)); 

  // Math.min() với cặp số long
  long num3 = 1245L;
  long num4 = 9721L;
  System.out.println(Math.min(num3, num4)); 

  // Math.min() với cặp số float
  float num5 = 5.2f;
  float num6 = -5.67f;
  System.out.println(Math.min(num5, num6));

  // Math.min() với cặp số double
  double num7 = 42.51d;
  double num8 = 73.14d;
  System.out.println(Math.min(num7, num8));

  System.out.println("--------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

min 01 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình sẽ áp dụng phương thức min() để tìm giá trị nhỏ nhất trong mảng.

import java.lang.Math;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //tạo một mảng int arr
  int[] arr = {4, 2, 5, 3, 6};
  // gán biến min bằng giá trị của phần tử đầu tiên trong mảng
  int min = arr[0];
  //sử dụng vòng lặp for để duyệt tất cả các phần tử trong mảng
  for (int i = 1; i < arr.length; i++) {
   //sử dụng phương thức min để so sánh giá trị min với từng phần tử trong mảng
   min = Math.min(min, arr[i]);
  }
  System.out.println("\n\nGiá trị nhỏ nhất là: " + min);

  System.out.println("--------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

min 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức min() trong Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức toán học khác trong Java, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Xác định đường biên(boundary traversal) của cây nhị phân trong Java

Xác định đường biên(boundary traversal) của cây nhị phân trong Java

Xác định các lá của binary tree sử dụng preoder trong Java

Xác định các lá của binary tree sử dụng preoder trong Java

Tìm kiếm node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Tìm kiếm node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Cách chuyển HTTP sang HTTPS trong Spring Boot

Cách chuyển HTTP sang HTTPS trong Spring Boot

Triển khai cây nhị phân từ danh sách liên kết trong Java

Triển khai cây nhị phân từ danh sách liên kết trong Java

Cách tạo ra Mirror Tree từ Binary Tree bằng ngôn ngữ Java

Cách tạo ra Mirror Tree từ Binary Tree bằng ngôn ngữ Java

Sử dụng @bean trong ứng dụng Spring Boot

Sử dụng @bean trong ứng dụng Spring Boot

Spring Data JPA trong Spring Boot là gì? Spring Data JPA có gì hay?

Spring Data JPA trong Spring Boot là gì? Spring Data JPA có gì hay?

Giới thiệu về Spring Boot Actuator trong ứng dụng Spring Boot

Giới thiệu về Spring Boot Actuator trong ứng dụng Spring Boot

Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java

Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java

Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java

Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java

Sử dụng nhiều ViewResolver trong Spring Boot Java

Sử dụng nhiều ViewResolver trong Spring Boot Java

Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java

Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java

Top