Home > Java > Các hàm Java > Phương thức random() trong thư viện Math Java

Phương thức random() trong thư viện Math Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức random() trong thư viện Math Java. Đây là một phương thức được sử dụng để trả về một số ngẫu nhiên (0.0 <= random < 1).

Phương thức random() là phương thức có sẵn trong thư viện Math, vì vậy để sử dụng được nó các bạn cần import thư viện đã nhé: import java.lang.Math;

Cú pháp hàm random() trong thư viện Math Java

Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp của nó đã nhé.

Math.random()

Phương thức random() là một phương thức tĩnh. Do đó, chúng ta có thể gọi phương thức trực tiếp bằng cách sử dụng class Math.

Bài viết được đăng tại freetuts.net

Phương thức trả về giá trị giả ngẫu nhiên trong khoảng từ 0,0 đến 1,0.

Ví dụ: chúng ta muốn lấy 10 giá trị ngẫu nhiên từ 0.0 đến 1.0.

for(int i = 0; i < 10; i++){
   Math.random();
}

Cách dùng hàm random() trong thư viện Math Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng phương thức random() để minh họa cho cách dùng của nó.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ yêu cầu người dùng nhập vào số lượng giá trị ngẫu nhiên từ 0.0 đến <1.0 và hiển thị tất cả ra màn hình.

import java.lang.Math;
import java.util.Scanner;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  int a;
  System.out.println("\n\nNhập vào số lượng giá trị ngẫu nhiên: ");
  a = sc.nextInt();
  System.out.println(a + " giá trị ngẫu nhiên từ 0.0 đến 1.0 là:");
  //sử dụng vòng lặp for lặp 20 lần để xuất 20 giá trị ngẫu nhiên
  for (int i = 0; i < 20; i ++) {
   System.out.print(Math.random() + "\n");
  }

  System.out.println("\n--------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

random 02 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình sẽ yêu cầu người dùng nhập vào số lượng giá trị ngẫu nhiên từ 10 đến 20 và hiển thị tất cả ra màn hình.

import java.lang.Math;
import java.util.Scanner;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  int a;
  System.out.println("\n\nNhập vào số lượng giá trị ngẫu nhiên: ");
  a = sc.nextInt();
  System.out.println(a + " giá trị ngẫu nhiên từ 10 đến 20 là:");
  //sử dụng vòng lặp for lặp 20 lần để xuất 20 giá trị ngẫu nhiên
  for (int i = 0; i < 20; i ++) {
   //khai báo biến random kiểu int
   //vì phương thức random() sẽ trả về từ 0.0 đến < 1
   //khi nhân giá trị random trả về với 11 và cộng với 10 thì sẽ ra giá trị từ 10 đến 20 vì biến random là số nguyên
   int random = (int)(Math.random() * 11) + 10;
   System.out.print(random + "\t");
  }

  System.out.println("\n--------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

random 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức random() trong Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức toán học khác trong Java, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Phương thức abs() trong Math Java
Phương thức acos() trong thư viện Math Java
Phương thức addExact() trong thư viện Math Java
Phương thức asin() trong thư viện Math Java
Phương thức atan() trong thư viện Math Java
Phương thức cos() trong thư viện Math Java
Phương thức sin() trong thư viện Math Java
Phương thức tan() trong thư viện Math Java
Phương thức sqrt() trong thư viện Math Java
Phương thức cbrt() trong thư viện Math Java
Phương thức pow() trong thư viện Math Java
Phương thức subtractExact() trong thư viện Math Java
Phương thức multiplyExact() trong thư viện Math Java
Phương thức min() trong thư viện Math Java
Phương thức max() trong thư viện Math Java
Phương thức ceil() trong thư viện Math Java
Phương thức floor() thư viện Math Java
Phương thức round() trong thư viện Math Java
Phương thức random() trong thư viện Math Java
Phương thức toRadians() trong thư viện Math Java
Phương thức toDegrees() trong thư viện Math Java
Phương thức copySign() trong thư viện Math Java
Phương thức hypot() trong thư viện Math Java
Phương thức log() trong thư viện Math Java
Phương thức log10() trong thư viện Math Java

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP