CÁC HÀM JAVA
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Phương thức random() trong thư viện Math Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức random() trong thư viện Math Java. Đây là một phương thức được sử dụng để trả về một số ngẫu nhiên (0.0 <= random < 1).

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Phương thức random() là phương thức có sẵn trong thư viện Math, vì vậy để sử dụng được nó các bạn cần import thư viện đã nhé: import java.lang.Math;

Cú pháp hàm random() trong thư viện Math Java

Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp của nó đã nhé.

Math.random()

Phương thức random() là một phương thức tĩnh. Do đó, chúng ta có thể gọi phương thức trực tiếp bằng cách sử dụng class Math.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Phương thức trả về giá trị giả ngẫu nhiên trong khoảng từ 0,0 đến 1,0.

Ví dụ: chúng ta muốn lấy 10 giá trị ngẫu nhiên từ 0.0 đến 1.0.

for(int i = 0; i < 10; i++){
   Math.random();
}

Cách dùng hàm random() trong thư viện Math Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng phương thức random() để minh họa cho cách dùng của nó.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ yêu cầu người dùng nhập vào số lượng giá trị ngẫu nhiên từ 0.0 đến <1.0 và hiển thị tất cả ra màn hình.

import java.lang.Math;
import java.util.Scanner;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  int a;
  System.out.println("\n\nNhập vào số lượng giá trị ngẫu nhiên: ");
  a = sc.nextInt();
  System.out.println(a + " giá trị ngẫu nhiên từ 0.0 đến 1.0 là:");
  //sử dụng vòng lặp for lặp 20 lần để xuất 20 giá trị ngẫu nhiên
  for (int i = 0; i < 20; i ++) {
   System.out.print(Math.random() + "\n");
  }

  System.out.println("\n--------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

random 02 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình sẽ yêu cầu người dùng nhập vào số lượng giá trị ngẫu nhiên từ 10 đến 20 và hiển thị tất cả ra màn hình.

import java.lang.Math;
import java.util.Scanner;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  int a;
  System.out.println("\n\nNhập vào số lượng giá trị ngẫu nhiên: ");
  a = sc.nextInt();
  System.out.println(a + " giá trị ngẫu nhiên từ 10 đến 20 là:");
  //sử dụng vòng lặp for lặp 20 lần để xuất 20 giá trị ngẫu nhiên
  for (int i = 0; i < 20; i ++) {
   //khai báo biến random kiểu int
   //vì phương thức random() sẽ trả về từ 0.0 đến < 1
   //khi nhân giá trị random trả về với 11 và cộng với 10 thì sẽ ra giá trị từ 10 đến 20 vì biến random là số nguyên
   int random = (int)(Math.random() * 11) + 10;
   System.out.print(random + "\t");
  }

  System.out.println("\n--------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

random 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức random() trong Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức toán học khác trong Java, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top