Home > Java > Các hàm Java > Phương thức copySign() trong thư viện Math Java

Phương thức copySign() trong thư viện Math Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức copySign() trong thư viện Math Java. Đây là một phương thức được sử dụng để sao chép dấu (" + ", " - ") của đối số thứ hai gán cho đối số thứ nhất.

Phương thức copySign() là phương thức có sẵn trong thư viện Math, vì vậy để sử dụng được nó các bạn cần import thư viện đã nhé: import java.lang.Math;

Cú pháp hàm copySign() trong thư viện Math Java

Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp của nó đã nhé.

Math.copySign(arg1, arg2)

Trong đó:

Bài viết được đăng tại freetuts.net

 • arg1 - đối số được thay thế dấu.
 • arg2 - đối số chứa dấu.

*Lưu ý: Các kiểu dữ liệu của arg1 và arg2 phải là float hoặc double.

Phương thức trả về đối số thứ nhất arg1 với dấu của đối số thứ hai arg2.

Ví dụ: chúng ta có hai số arg1 = 2 và arg2 = -4. Bây giờ sử dụng phương thức copySign() để sao chép dấu của arg2 gán cho arg1.

Math.copySign(arg1, arg2);
//->> kết quả trả về -2

Cách dùng hàm copySign() trong thư viện Math Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng phương thức copySign() để minh họa cho cách dùng của nó.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ sử dụng phương thức copySign() để sao chép dấu của hai số đã được khởi tạo sẵn giá trị.

import java.lang.Math;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // khai báo hai biến x và y kiểu double
  double x = 6.2d;
  double y = -9.24;
  // sử dụng phương thức copySign() để sao chép dấu của y gán cho x
  System.out.println("\n\nx = " + x);
  System.out.println("y = " + y);
  System.out.println("Sau khi sao chép dấu thì x = " + Math.copySign(x, y));

  // khai báo hai biến a và b kiểu float
  float a = -4.5f;
  float b = 7.3f;
  // sử dụng phương thức copySign() để sao chép dấu của b gán cho a
  System.out.println("a = " + a);
  System.out.println("b = " + b);
  System.out.println("Sau khi sao chép dấu thì a = " + Math.copySign(a, b));
 
  System.out.println("\n--------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

copysign 01 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình sẽ yêu cầu người dùng nhập vào hai số cần sao chép dấu. Sau đó mới sử dụng phương thức copySign() để sao chép chúng.

import java.lang.Math;
import java.util.Scanner;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //sử dụng class Scanner để nhận dữ liệu từ bàn phím
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  double a, b;
  System.out.println("\n\nNhập vào số a: ");
  a = sc.nextDouble();
  System.out.println("Nhập vào số b: ");
  b = sc.nextDouble();
  //sử dụng phương thức copySign() để gán dấu của b cho a
  System.out.println("Sau khi gán dấu của b cho a, a = "+Math.copySign(a, b));
 
  System.out.println("\n--------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Trong ví dụ trên mình sử dụng class Scanner để nhận dữ liệu từ bàn phím.

Kết quả:

copysign 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức copySign() trong Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức toán học khác trong Java, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Phương thức abs() trong Math Java
Phương thức acos() trong thư viện Math Java
Phương thức addExact() trong thư viện Math Java
Phương thức asin() trong thư viện Math Java
Phương thức atan() trong thư viện Math Java
Phương thức cos() trong thư viện Math Java
Phương thức sin() trong thư viện Math Java
Phương thức tan() trong thư viện Math Java
Phương thức sqrt() trong thư viện Math Java
Phương thức cbrt() trong thư viện Math Java
Phương thức pow() trong thư viện Math Java
Phương thức subtractExact() trong thư viện Math Java
Phương thức multiplyExact() trong thư viện Math Java
Phương thức min() trong thư viện Math Java
Phương thức max() trong thư viện Math Java
Phương thức ceil() trong thư viện Math Java
Phương thức floor() thư viện Math Java
Phương thức round() trong thư viện Math Java
Phương thức random() trong thư viện Math Java
Phương thức toRadians() trong thư viện Math Java
Phương thức toDegrees() trong thư viện Math Java
Phương thức copySign() trong thư viện Math Java
Phương thức hypot() trong thư viện Math Java
Phương thức log() trong thư viện Math Java
Phương thức log10() trong thư viện Math Java

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP