Home > Java > Các hàm Java > Phương thức sqrt() trong thư viện Math Java

Phương thức sqrt() trong thư viện Math Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức sqrt() trong thư viện Math Java. Đây là một phương thức được sử dụng để tính căn bận hai của một số chỉ định.

Phương thức sqrt() là phương thức có sẵn trong thư viện Math, vì vậy để sử dụng được nó các bạn cần import thư viện đã nhé: import java.lang.Math;

Cú pháp hàm sqrt() trong thư viện Math Java

Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp của nó đã nhé.

Math.sqrt(double num)

Trong đó:

 • num - số cần tính căn bậc hai.

Phương thức trả về:

 • Căn bậc hai của số được chỉ định.
 • NaN nếu đối số nhỏ hơn 0 hoặc NaN.

*Lưu ý: Phương thức luôn trả về số dương và số được làm tròn chính xác.

Ví dụ: chúng ta có biến x = 4, bây giờ sử dụng phương thức sqrt() để tính căn bậc hai của x.

Math.sqrt(x);
//->>> kết quả là 4

Cách dùng hàm sqrt() trong thư viện Math Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng phương thức sqrt() để minh họa cho cách dùng của nó.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ khai báo và khởi tạo sẵn giá trị cho biến, sau đó tính căn bậc hai của các số đó.

import java.lang.Math;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //khai báo 4 biến và khởi tạo cho nó
  double value1 = Double.POSITIVE_INFINITY;
  double value2 = 25.0;
  double value3 = -16;
  double value4 = 0.0;
  //sử dụng phương thức sqrt() để tính căn bậc hai của 4 số trên
  System.out.println(Math.sqrt(value1)); 
  System.out.println(Math.sqrt(value2)); 
  System.out.println(Math.sqrt(value3)); 
  System.out.println(Math.sqrt(value4)); 

  System.out.println("--------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

sqrt 01 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình sẽ yêu cầu người dùng nhập vào một số, sau đó tính căn bậc hai rồi hiển thị ra màn hình.

import java.lang.Math;
import java.util.Scanner;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //sử dụng class Scanner để yêu cầu người dùng nhập vào số cần tính căn bậc hai
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  double a, squareRoot;
  System.out.println("Nhập vào số cần tính căn bậc hai: ");
  a = sc.nextDouble();
  //tính căn bậc hai của số nhập vào rồi gán cho biến squareRoot
  squareRoot = Math.sqrt(a);
  System.out.println("Căn bậc hai của "+a+" là: " + squareRoot);

  System.out.println("--------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Trong ví dụ này mình sẽ sử dụng class Scanner, để nhận dữ liệu từ người dùng rồi mới thực hiện tính căn bậc hai của giá trị đó.

Kết quả:

sqrt 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức sqrt() trong Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức toán học khác trong Java, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Phương thức abs() trong Math Java
Phương thức acos() trong thư viện Math Java
Phương thức addExact() trong thư viện Math Java
Phương thức asin() trong thư viện Math Java
Phương thức atan() trong thư viện Math Java
Phương thức cos() trong thư viện Math Java
Phương thức sin() trong thư viện Math Java
Phương thức tan() trong thư viện Math Java
Phương thức sqrt() trong thư viện Math Java
Phương thức cbrt() trong thư viện Math Java
Phương thức pow() trong thư viện Math Java
Phương thức subtractExact() trong thư viện Math Java
Phương thức multiplyExact() trong thư viện Math Java
Phương thức min() trong thư viện Math Java
Phương thức max() trong thư viện Math Java
Phương thức ceil() trong thư viện Math Java
Phương thức floor() thư viện Math Java
Phương thức round() trong thư viện Math Java
Phương thức random() trong thư viện Math Java
Phương thức toRadians() trong thư viện Math Java
Phương thức toDegrees() trong thư viện Math Java
Phương thức copySign() trong thư viện Math Java
Phương thức hypot() trong thư viện Math Java
Phương thức log() trong thư viện Math Java
Phương thức log10() trong thư viện Math Java

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP