CÁC HÀM JAVA
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Phương thức toDegrees() trong thư viện Math Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức toDegrees() trong thư viện Math Java. Đây là một phương thức được sử dụng để chuyển đổi một góc được đo bằng Randians thành Degrees (độ).

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Phương thức toDegrees() là phương thức có sẵn trong thư viện Math, vì vậy để sử dụng được nó các bạn cần import thư viện đã nhé: import java.lang.Math;

Cú pháp hàm toDegrees() trong thư viện Math Java

Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp của nó đã nhé.

Math.toDegrees(double angle)

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • angle - góc tính theo Degrees.

Phương thức trả về góc được đo bằng Degrees.

*Lưu ý: Việc chuyển đổi từ radian sang degrees là gần đúng. Tuy nhiên, nó thường không chính xác.

Ví dụ: chúng ta có một góc x = 0.6, bây giờ sử dụng phương thức toDegrees() để chuyển đổi x thành góc tính theo Degrees.

Math.toDegrees(x); 

Cách dùng hàm toDegrees() trong thư viện Math Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng phương thức toDegrees() để minh họa cho cách dùng của nó.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ chuyển đổi một vài góc đã khởi tạo sẵn bằng phương thức toDegrees().

import java.lang.Math;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // khởi tạo hai góc với giá trị bất ký, tính bằng Radians
  double angle1 = 0.4;
  double angle2 = 0.5;
  //sử dụng phương thức toDegrees() để chuyển đổi hai góc trên
  System.out.println("\n\nGóc "+angle1+" sau khi chuyển thành Degrees là: "+Math.toDegrees(angle1));
  System.out.println("Góc "+angle2+" sau khi chuyển thành Degrees là: "+Math.toDegrees(angle2));

  System.out.println("\n--------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

toradians 01 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình sẽ yêu cầu người dùng nhập vào góc cần đổi, sau đó sử dụng phương thức toDegrees() để đổi nó sang góc Degrees.

import java.lang.Math;
import java.util.Scanner;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //sử dụng class Scanner để nhận dữ liệu từ bàn phím
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  double a;
  System.out.println("\n\nNhập vào góc (Radians) cần đổi: ");
  a = sc.nextDouble();
  //sử dụng phương thức toDegrees()
  System.out.println("Góc "+a+" sau khi chuyển thành Degrees là: "+Math.toDegrees(a));
 
  System.out.println("\n--------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Trong ví dụ trên mình sử dụng class Scanner để nhận dữ liệu từ bàn phím.

Kết quả:

toradians 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức toDegrees() trong Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức toán học khác trong Java, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top