Home > Java > Các hàm Java > Phương thức toRadians() trong thư viện Math Java

Phương thức toRadians() trong thư viện Math Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức toRadians() trong thư viện Math Java. Đây là một phương thức được sử dụng để chuyển đổi một góc được đo bằng Degrees (độ) thành Radians.

Phương thức toRadians() là phương thức có sẵn trong thư viện Math, vì vậy để sử dụng được nó các bạn cần import thư viện đã nhé: import java.lang.Math;

Cú pháp hàm toRadians() trong thư viện Math Java

Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp của nó đã nhé.

Math.toRadians(double angle)

Trong đó:

 • angle - góc tính theo độ.

Phương thức trả về góc được đo bằng Radians.

*Lưu ý: Việc chuyển đổi từ độ sang radian là gần đúng. Tuy nhiên, nó thường không chính xác.

Ví dụ: chúng ta có một góc x = 45 (độ), bây giờ sử dụng phương thức toRadians() để chuyển đổi x thành góc tính theo Radians.

Math.toRadians(x); 

Cách dùng hàm toRadians() trong thư viện Math Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng phương thức toRadians() để minh họa cho cách dùng của nó.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ chuyển đổi một vài góc đã khởi tạo sẵn bằng phương thức toRadians().

import java.lang.Math;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // khởi tạo hai góc với giá trị bất ký, tính bằng Degrees
  double angle1 = 180.0;
  double angle2 = -45.0;
  //sử dụng phương thức toRadians() để chuyển đổi hai góc trên
  System.out.println("\n\nGóc "+angle1+" sau khi chuyển thành Radians là: "+Math.toRadians(angle1));
  System.out.println("Góc "+angle2+" sau khi chuyển thành Radians là: "+Math.toRadians(angle2));

  System.out.println("\n--------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

toradians 01 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình sẽ yêu cầu người dùng nhập vào góc cần đổi, sau đó sử dụng phương thức toRadians() để đổi nó sang góc Radians.

import java.lang.Math;
import java.util.Scanner;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //sử dụng class Scanner để nhận dữ liệu từ bàn phím
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  int a;
  System.out.println("\n\nNhập vào góc (Degrees) cần đổi: ");
  a = sc.nextInt();
  //sử dụng phương thức toRadians
  System.out.println("Góc "+a+" sau khi chuyển thành Radians là: "+Math.toRadians(a));
 
  System.out.println("\n--------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Trong ví dụ trên mình sử dụng class Scanner để nhận dữ liệu từ bàn phím.

Kết quả:

toradians 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức toRadians() trong Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức toán học khác trong Java, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Phương thức abs() trong Math Java
Phương thức acos() trong thư viện Math Java
Phương thức addExact() trong thư viện Math Java
Phương thức asin() trong thư viện Math Java
Phương thức atan() trong thư viện Math Java
Phương thức cos() trong thư viện Math Java
Phương thức sin() trong thư viện Math Java
Phương thức tan() trong thư viện Math Java
Phương thức sqrt() trong thư viện Math Java
Phương thức cbrt() trong thư viện Math Java
Phương thức pow() trong thư viện Math Java
Phương thức subtractExact() trong thư viện Math Java
Phương thức multiplyExact() trong thư viện Math Java
Phương thức min() trong thư viện Math Java
Phương thức max() trong thư viện Math Java
Phương thức ceil() trong thư viện Math Java
Phương thức floor() thư viện Math Java
Phương thức round() trong thư viện Math Java
Phương thức random() trong thư viện Math Java
Phương thức toRadians() trong thư viện Math Java
Phương thức toDegrees() trong thư viện Math Java
Phương thức copySign() trong thư viện Math Java
Phương thức hypot() trong thư viện Math Java
Phương thức log() trong thư viện Math Java
Phương thức log10() trong thư viện Math Java

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP