CÁC HÀM JAVA
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Phương thức max() trong thư viện Math Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức max() trong thư viện Math Java. Đây là một phương thức được sử dụng để trả về giá trị lớn hơn giữa hai số được chỉ định.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Phương thức max() là phương thức có sẵn trong thư viện Math, vì vậy để sử dụng được nó các bạn cần import thư viện đã nhé: import java.lang.Math;

Cú pháp hàm max() trong thư viện Math Java

Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp của nó đã nhé.

Math.max(arg1, arg2)

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • arg1 và arg2 là hai đối số cần so sánh.

*Lưu ý: Kiểu dữ liệu của các đối số phải là int, long, float hoặc double.

Phương thức trả về giá trị lơn hơn trong hai số được chỉ định.

Ví dụ: chúng ta có biến x = 4 và y = -7, bây giờ sử dụng phương thức max() để so sánh x và y.

Math.max(x, y);
//->>> kết quả là 4

Cách dùng hàm max() trong thư viện Math Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng phương thức max() để minh họa cho cách dùng của nó.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ khai báo các cặp giá trị khác nhau, sau đó sử dụng phương thức max() để so sánh chúng.

import java.lang.Math;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // Math.max() với cặp số int
  int num1 = 17;
  int num2 = 9;
  System.out.println(Math.max(num1, num2)); 

  // Math.max() với cặp số long
  long num3 = 1245L;
  long num4 = 9721L;
  System.out.println(Math.max(num3, num4)); 

  // Math.max() với cặp số float
  float num5 = 5.2f;
  float num6 = -5.67f;
  System.out.println(Math.max(num5, num6));

  // Math.max() với cặp số double
  double num7 = 42.51d;
  double num8 = 73.14d;
  System.out.println(Math.max(num7, num8));

  System.out.println("--------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

max 01 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình sẽ áp dụng phương thức max() để tìm giá trị lớn nhất trong mảng.

import java.lang.Math;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //tạo một mảng int arr
  int[] arr = {4, 2, 5, 3, 6};
  // gán biến max bằng giá trị của phần tử đầu tiên trong mảng
  int max= arr[0];
  //sử dụng vòng lặp for để duyệt tất cả các phần tử trong mảng
  for (int i = 1; i < arr.length; i++) {
   //sử dụng phương thức max() để so sánh giá trị max với từng phần tử trong mảng
   max = Math.max(max, arr[i]);
  }
  System.out.println("\n\nGiá trị lớn nhất là: " + max);

  System.out.println("--------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

max 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức max() trong Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức toán học khác trong Java, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top