CÁC HÀM JAVA
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Phương thức max() trong thư viện Math Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức max() trong thư viện Math Java. Đây là một phương thức được sử dụng để trả về giá trị lớn hơn giữa hai số được chỉ định.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Phương thức max() là phương thức có sẵn trong thư viện Math, vì vậy để sử dụng được nó các bạn cần import thư viện đã nhé: import java.lang.Math;

Cú pháp hàm max() trong thư viện Math Java

Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp của nó đã nhé.

Math.max(arg1, arg2)

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • arg1 và arg2 là hai đối số cần so sánh.

*Lưu ý: Kiểu dữ liệu của các đối số phải là int, long, float hoặc double.

Phương thức trả về giá trị lơn hơn trong hai số được chỉ định.

Ví dụ: chúng ta có biến x = 4 và y = -7, bây giờ sử dụng phương thức max() để so sánh x và y.

Math.max(x, y);
//->>> kết quả là 4

Cách dùng hàm max() trong thư viện Math Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng phương thức max() để minh họa cho cách dùng của nó.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ khai báo các cặp giá trị khác nhau, sau đó sử dụng phương thức max() để so sánh chúng.

import java.lang.Math;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // Math.max() với cặp số int
  int num1 = 17;
  int num2 = 9;
  System.out.println(Math.max(num1, num2)); 

  // Math.max() với cặp số long
  long num3 = 1245L;
  long num4 = 9721L;
  System.out.println(Math.max(num3, num4)); 

  // Math.max() với cặp số float
  float num5 = 5.2f;
  float num6 = -5.67f;
  System.out.println(Math.max(num5, num6));

  // Math.max() với cặp số double
  double num7 = 42.51d;
  double num8 = 73.14d;
  System.out.println(Math.max(num7, num8));

  System.out.println("--------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

max 01 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình sẽ áp dụng phương thức max() để tìm giá trị lớn nhất trong mảng.

import java.lang.Math;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //tạo một mảng int arr
  int[] arr = {4, 2, 5, 3, 6};
  // gán biến max bằng giá trị của phần tử đầu tiên trong mảng
  int max= arr[0];
  //sử dụng vòng lặp for để duyệt tất cả các phần tử trong mảng
  for (int i = 1; i < arr.length; i++) {
   //sử dụng phương thức max() để so sánh giá trị max với từng phần tử trong mảng
   max = Math.max(max, arr[i]);
  }
  System.out.println("\n\nGiá trị lớn nhất là: " + max);

  System.out.println("--------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

max 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức max() trong Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức toán học khác trong Java, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top Tải app , bet, tải