java jpg Các hàm Java

Quảng cáo

Phương thức cbrt() trong thư viện Math Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức cbrt() trong thư viện Math Java. Đây là một phương thức được sử dụng để tính căn bận ba của một số chỉ định.

Phương thức cbrt() là phương thức có sẵn trong thư viện Math, vì vậy để sử dụng được nó các bạn cần import thư viện đã nhé: import java.lang.Math;

Quảng cáo

Cú hàm thức cbrt() trong thư viện Math Java

Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp của nó đã nhé.

Math.cbrt(double num)

Trong đó:

 • num - số cần tính căn bậc ba.

Phương thức trả về:

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
 • Căn bậc ba của số được chỉ định.
 • NaN nếu giá trị được chỉ định là NaN.
 • 0 nếu số được chỉ định là 0.

*Lưu ý: Nếu đối số là số âm -num thì cbrt (-num) = -cbrt (num).

Quảng cáo

Ví dụ: chúng ta có biến x = 125, bây giờ sử dụng phương thức cbrt() để tính căn bậc ba của x.

Math.cbrt(x);
// ->>> kết quả là 5

Cách hàm thức sqrt() trong thư viện Math Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng phương thức cbrt() để minh họa cho cách dùng của nó.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ khai báo và khởi tạo sẵn giá trị cho biến, sau đó tính căn bậc ba của các số đó.

import java.lang.Math;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //khai báo 4 biến và khởi tạo cho nó
  double value1 = Double.POSITIVE_INFINITY;
  double value2 = 25.0;
  double value3 = -16;
  double value4 = 0.0;
  //sử dụng phương thức cbrt() để tính căn bậc ba của 4 số trên
  System.out.println(Math.cbrt(value1)); 
  System.out.println(Math.cbrt(value2)); 
  System.out.println(Math.cbrt(value3)); 
  System.out.println(Math.cbrt(value4)); 

  System.out.println("--------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

cbrt 01 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình sẽ yêu cầu người dùng nhập vào một số, sau đó tính căn bậc ba rồi hiển thị ra màn hình.

Quảng cáo

import java.lang.Math;
import java.util.Scanner;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //sử dụng class Scanner để yêu cầu người dùng nhập vào số cần tính căn bậc ba
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  double a, cubeRoot;
  System.out.println("Nhập vào số cần tính căn bậc hai: ");
  a = sc.nextDouble();
  //tính căn bậc ba của số nhập vào rồi gán cho biến squareRoot
  cubeRoot = Math.cbrt(a);
  System.out.println("Căn bậc hai của "+a+" là: " + cubeRoot);

  System.out.println("--------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Trong ví dụ này mình sẽ sử dụng class Scanner, để nhận dữ liệu từ người dùng rồi mới thực hiện tính căn bậc ba của giá trị đó.

Kết quả:

cbrt 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức cbrt() trong Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức toán học khác trong Java, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Quảng cáo

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top