CÁC HÀM JAVA
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Phương thức cbrt() trong thư viện Math Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức cbrt() trong thư viện Math Java. Đây là một phương thức được sử dụng để tính căn bận ba của một số chỉ định.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Phương thức cbrt() là phương thức có sẵn trong thư viện Math, vì vậy để sử dụng được nó các bạn cần import thư viện đã nhé: import java.lang.Math;

Cú hàm thức cbrt() trong thư viện Math Java

Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp của nó đã nhé.

Math.cbrt(double num)

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • num - số cần tính căn bậc ba.

Phương thức trả về:

 • Căn bậc ba của số được chỉ định.
 • NaN nếu giá trị được chỉ định là NaN.
 • 0 nếu số được chỉ định là 0.

*Lưu ý: Nếu đối số là số âm -num thì cbrt (-num) = -cbrt (num).

Ví dụ: chúng ta có biến x = 125, bây giờ sử dụng phương thức cbrt() để tính căn bậc ba của x.

Math.cbrt(x);
// ->>> kết quả là 5

Cách hàm thức sqrt() trong thư viện Math Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng phương thức cbrt() để minh họa cho cách dùng của nó.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ khai báo và khởi tạo sẵn giá trị cho biến, sau đó tính căn bậc ba của các số đó.

import java.lang.Math;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //khai báo 4 biến và khởi tạo cho nó
  double value1 = Double.POSITIVE_INFINITY;
  double value2 = 25.0;
  double value3 = -16;
  double value4 = 0.0;
  //sử dụng phương thức cbrt() để tính căn bậc ba của 4 số trên
  System.out.println(Math.cbrt(value1)); 
  System.out.println(Math.cbrt(value2)); 
  System.out.println(Math.cbrt(value3)); 
  System.out.println(Math.cbrt(value4)); 

  System.out.println("--------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

cbrt 01 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình sẽ yêu cầu người dùng nhập vào một số, sau đó tính căn bậc ba rồi hiển thị ra màn hình.

import java.lang.Math;
import java.util.Scanner;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //sử dụng class Scanner để yêu cầu người dùng nhập vào số cần tính căn bậc ba
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  double a, cubeRoot;
  System.out.println("Nhập vào số cần tính căn bậc hai: ");
  a = sc.nextDouble();
  //tính căn bậc ba của số nhập vào rồi gán cho biến squareRoot
  cubeRoot = Math.cbrt(a);
  System.out.println("Căn bậc hai của "+a+" là: " + cubeRoot);

  System.out.println("--------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Trong ví dụ này mình sẽ sử dụng class Scanner, để nhận dữ liệu từ người dùng rồi mới thực hiện tính căn bậc ba của giá trị đó.

Kết quả:

cbrt 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức cbrt() trong Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức toán học khác trong Java, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top