Home > Java > Các hàm Java > Phương thức log10() trong thư viện Math Java

Phương thức log10() trong thư viện Math Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức log10() trong thư viện Math Java. Đây là một phương thức được sử dụng để tính logarit (cơ số 10) của một số chỉ định.

Phương thức log10() là phương thức có sẵn trong thư viện Math, vì vậy để sử dụng được nó các bạn cần import thư viện đã nhé: import java.lang.Math;

Cú pháp hàm log10() trong thư viện Math Java

Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp của nó đã nhé.

Math.log10(double x)

Trong đó:

 • x - giá trị cần tính logarit.

Phương thức trả về:

 • Logarit cơ số 10 của x.
 • NaN nếu x là NaN hoặc nhỏ hơn 0.
 • Dương vô cùng nếu x là dương vô cùng.
 • Âm vô cùng nếu x bằng 0.

Ví dụ: chúng ta có x = 3.2, bây giờ sử dụng phương thức log10() để tính logarit cơ số e của x.

Math.log10(x);

Cách dùng hàm log10() trong thư viện Math Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng phương thức log10() để minh họa cho cách dùng của nó.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ thực hiện tính logarit cơ số e của một vài số, rồi hiển thị kết quả ra màn hình.

import java.lang.Math;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // phương thức log10() với số dương
  System.out.println("\n\n"+Math.log10(3)); 

  // phương thức log10() với số 0
  System.out.println(Math.log10(0.0)); 

  // phương thức log10() với NaN
  double nanValue = Math.sqrt(-3.0);
  System.out.println(Math.log10(nanValue));

  // phương thức log10() với số vô cùng
  double infinity = Double.POSITIVE_INFINITY;
  System.out.println(Math.log10(infinity));

  // phương thức log10() với số âm
  System.out.println(Math.log10(-1));  

  System.out.println("\n\t\t\t--------------------------------");
  System.out.println("\t\tChương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

log10 01 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình sẽ yêu cầu người dùng nhập vào số cần tính logarit cơ số e. Sau đó sử dụng phương thức log10() để tính rồi hiển thị kết quả ra màn hình.

import java.lang.Math;
import java.util.Scanner;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //sử dụng class Scanner để nhận dữ liệu từ bàn phím
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  double a;
  System.out.println("\n\nNhập vào số cần tính logarit cơ số 10: ");
  a = sc.nextDouble();
  //sử dụng phương thức log10() để tính logarit cơ số e của a
  System.out.println("log10(" + a + ") = " + Math.log10(a));
 
  System.out.println("\n--------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

log10 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức log10() trong Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức toán học khác trong Java, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Phương thức abs() trong Math Java
Phương thức acos() trong thư viện Math Java
Phương thức addExact() trong thư viện Math Java
Phương thức asin() trong thư viện Math Java
Phương thức atan() trong thư viện Math Java
Phương thức cos() trong thư viện Math Java
Phương thức sin() trong thư viện Math Java
Phương thức tan() trong thư viện Math Java
Phương thức sqrt() trong thư viện Math Java
Phương thức cbrt() trong thư viện Math Java
Phương thức pow() trong thư viện Math Java
Phương thức subtractExact() trong thư viện Math Java
Phương thức multiplyExact() trong thư viện Math Java
Phương thức min() trong thư viện Math Java
Phương thức max() trong thư viện Math Java
Phương thức ceil() trong thư viện Math Java
Phương thức floor() thư viện Math Java
Phương thức round() trong thư viện Math Java
Phương thức random() trong thư viện Math Java
Phương thức toRadians() trong thư viện Math Java
Phương thức toDegrees() trong thư viện Math Java
Phương thức copySign() trong thư viện Math Java
Phương thức hypot() trong thư viện Math Java
Phương thức log() trong thư viện Math Java
Phương thức log10() trong thư viện Math Java

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP