Home > Java > Các hàm Java > Phương thức atan() trong thư viện Math Java

Phương thức atan() trong thư viện Math Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức atan() trong thư viện Math Java. Đây là một phương thức được sử dụng để tính arctan (arctan là giá trị nghịch đảo của tan) của một giá trị được chỉ định.

Phương thức atan() là phương thức có sẵn trong thư viện Math, vì vậy để sử dụng được nó các bạn cần import thư viện đã nhé: import java.lang.Math;

Cú pháp hàm atan() trong thư viện Math Java

Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp của nó đã nhé.

Math.atan(double num)

Trong đó:

 • num - số có arctan được trả về.

Phương thức trả về:

 • Arctan của số được chỉ định.
 • 0 nếu giá trị được chỉ định bằng 0.
 • NaN nếu số được chỉ định là NaN.

*Lưu ý: Giá trị trả về là một góc giữa -pi / 2 đến pi / 2.

Ví dụ: chúng ta có một giá trị x = 0.3, bây giờ sử dụng phương thức atan() để tính arctan của x.

Math.atan(x);

Cách dùng hàm atan() trong thư viện Math Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng phương thức atan() để minh họa cho cách dùng của nó. Cụ thể mình sẽ tính arctan của một vài giá trị và hiển thị kết quả ra màn hình.

import java.lang.Math;

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //khai báo và khởi tạo biến a, b, c
  double a = 0.99;
  double b = 0.71;
  double c = 0.0;
  //tính arctan của a,b,c rồi hiển thị ra màn hình
  System.out.println("\n\nArctan("+a+") = "+Math.atan(a)); 
  System.out.println("Arctan("+b+") = "+Math.atan(b));
  System.out.println("Arctan("+c+") = "+Math.atan(c));

  System.out.println("--------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

atan 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức atan() trong Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức toán học khác trong Java, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Phương thức abs() trong Math Java
Phương thức acos() trong thư viện Math Java
Phương thức addExact() trong thư viện Math Java
Phương thức asin() trong thư viện Math Java
Phương thức atan() trong thư viện Math Java
Phương thức cos() trong thư viện Math Java
Phương thức sin() trong thư viện Math Java
Phương thức tan() trong thư viện Math Java
Phương thức sqrt() trong thư viện Math Java
Phương thức cbrt() trong thư viện Math Java
Phương thức pow() trong thư viện Math Java
Phương thức subtractExact() trong thư viện Math Java
Phương thức multiplyExact() trong thư viện Math Java
Phương thức min() trong thư viện Math Java
Phương thức max() trong thư viện Math Java
Phương thức ceil() trong thư viện Math Java
Phương thức floor() thư viện Math Java
Phương thức round() trong thư viện Math Java
Phương thức random() trong thư viện Math Java
Phương thức toRadians() trong thư viện Math Java
Phương thức toDegrees() trong thư viện Math Java
Phương thức copySign() trong thư viện Math Java
Phương thức hypot() trong thư viện Math Java
Phương thức log() trong thư viện Math Java
Phương thức log10() trong thư viện Math Java

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP