CÁC HÀM JAVA
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Phương thức hypot() trong thư viện Math Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức hypot() trong thư viện Math Java. Đây là một phương thức được sử dụng để tính độ dài cạnh huyền của một tam giác vuông.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Phương thức hypot() là phương thức có sẵn trong thư viện Math, vì vậy để sử dụng được nó các bạn cần import thư viện đã nhé: import java.lang.Math;

Cú pháp hàm hypot() trong thư viện Math Java

Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp của nó đã nhé.

Math.hypot(double x, double y)

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • x và y là hai cạnh góc vuông của tam giác vuông.

Phương thức trả về giá trị của cạnh huyền: Math.sqrt(x2 + y2).

Ví dụ: chúng ta có hai cạnh góc vuông x = 3 và y = 4, bây giờ sử dụng phương thức hypot() để tính cạnh huyền.

Math.hypot(x, y);
// ->> kết quả trả về 5

Cách dùng hàm hypot() trong thư viện Math Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng phương thức hypot() để minh họa cho cách dùng của nó.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ tính cạnh huyền với hai cạnh góc vuông đã khởi tạo giá trị sẵn.

import java.lang.Math;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  /* sử dụng phương thức hypot để tính cạnh huyển */
  //khai báo hai biến x và y kiểu double là hai cạnh góc vuông
  double x = 4.0;
  double y = 3.0;
  //sử dụng phương thức hypot() để tính canh huyền dựa vào x và y
  System.out.println("\n\n\t\t-----Sử dụng phương thức hypot() trong Java----");
  System.out.println("Cạnh huyền của tam giác có hai cạnh góc vuông "+x+" và "+y+" là: "+ Math.hypot(x,y));

  /* sử dụng định lí pi-ta-go để tính cạnh huyền */
  double canhHuyen = Math.sqrt((x * x) + (y * y));
  System.out.println("\t\t-----Sử dụng định lí pi-ta-go trong toán học----");
  System.out.println("Cạnh huyền của tam giác có hai cạnh góc vuông "+x+" và "+y+" là: "+ canhHuyen);

  System.out.println("\t\t\n--------------------------------");
  System.out.println("\t\tChương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

hypot 03 PNG

Ví dụ 2: Còn ở ví dụ này mình sẽ yêu cầu người dùng nhập vào hai cạnh góc vuông, sau đó tính cạnh huyền với hai cạnh đã nhập.

import java.lang.Math;
import java.util.Scanner;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //sử dụng class Scanner để lấy dữ liệu từ bàn phím
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  //khai báo hai biến x và y kiểu double là hai cạnh góc vuông
  double x, y;
  System.out.println("\n\nNhập vào cạnh góc vuông thứ nhất: ");
  x = sc.nextDouble();
  System.out.println("Nhập vào cạnh góc vuông thứ hai: ");
  y = sc.nextDouble();
  //sử dụng phương thức hypot() để tính canh huyền dựa vào x và y
  System.out.println("Cạnh huyền của tam giác có hai cạnh góc vuông "+x+" và "+y+" là: "+ Math.hypot(x,y));
 
  System.out.println("\n--------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

hypot 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức hypot() trong Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức toán học khác trong Java, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top