Home > Java > Các hàm Java > Phương thức hypot() trong thư viện Math Java

Phương thức hypot() trong thư viện Math Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức hypot() trong thư viện Math Java. Đây là một phương thức được sử dụng để tính độ dài cạnh huyền của một tam giác vuông.

Phương thức hypot() là phương thức có sẵn trong thư viện Math, vì vậy để sử dụng được nó các bạn cần import thư viện đã nhé: import java.lang.Math;

Cú pháp hàm hypot() trong thư viện Math Java

Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp của nó đã nhé.

Math.hypot(double x, double y)

Trong đó:

 • x và y là hai cạnh góc vuông của tam giác vuông.

Phương thức trả về giá trị của cạnh huyền: Math.sqrt(x2 + y2).

Ví dụ: chúng ta có hai cạnh góc vuông x = 3 và y = 4, bây giờ sử dụng phương thức hypot() để tính cạnh huyền.

Math.hypot(x, y);
// ->> kết quả trả về 5

Cách dùng hàm hypot() trong thư viện Math Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng phương thức hypot() để minh họa cho cách dùng của nó.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ tính cạnh huyền với hai cạnh góc vuông đã khởi tạo giá trị sẵn.

import java.lang.Math;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  /* sử dụng phương thức hypot để tính cạnh huyển */
  //khai báo hai biến x và y kiểu double là hai cạnh góc vuông
  double x = 4.0;
  double y = 3.0;
  //sử dụng phương thức hypot() để tính canh huyền dựa vào x và y
  System.out.println("\n\n\t\t-----Sử dụng phương thức hypot() trong Java----");
  System.out.println("Cạnh huyền của tam giác có hai cạnh góc vuông "+x+" và "+y+" là: "+ Math.hypot(x,y));

  /* sử dụng định lí pi-ta-go để tính cạnh huyền */
  double canhHuyen = Math.sqrt((x * x) + (y * y));
  System.out.println("\t\t-----Sử dụng định lí pi-ta-go trong toán học----");
  System.out.println("Cạnh huyền của tam giác có hai cạnh góc vuông "+x+" và "+y+" là: "+ canhHuyen);

  System.out.println("\t\t\n--------------------------------");
  System.out.println("\t\tChương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

hypot 03 PNG

Ví dụ 2: Còn ở ví dụ này mình sẽ yêu cầu người dùng nhập vào hai cạnh góc vuông, sau đó tính cạnh huyền với hai cạnh đã nhập.

import java.lang.Math;
import java.util.Scanner;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //sử dụng class Scanner để lấy dữ liệu từ bàn phím
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  //khai báo hai biến x và y kiểu double là hai cạnh góc vuông
  double x, y;
  System.out.println("\n\nNhập vào cạnh góc vuông thứ nhất: ");
  x = sc.nextDouble();
  System.out.println("Nhập vào cạnh góc vuông thứ hai: ");
  y = sc.nextDouble();
  //sử dụng phương thức hypot() để tính canh huyền dựa vào x và y
  System.out.println("Cạnh huyền của tam giác có hai cạnh góc vuông "+x+" và "+y+" là: "+ Math.hypot(x,y));
 
  System.out.println("\n--------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

hypot 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức hypot() trong Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức toán học khác trong Java, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Phương thức abs() trong Math Java
Phương thức acos() trong thư viện Math Java
Phương thức addExact() trong thư viện Math Java
Phương thức asin() trong thư viện Math Java
Phương thức atan() trong thư viện Math Java
Phương thức cos() trong thư viện Math Java
Phương thức sin() trong thư viện Math Java
Phương thức tan() trong thư viện Math Java
Phương thức sqrt() trong thư viện Math Java
Phương thức cbrt() trong thư viện Math Java
Phương thức pow() trong thư viện Math Java
Phương thức subtractExact() trong thư viện Math Java
Phương thức multiplyExact() trong thư viện Math Java
Phương thức min() trong thư viện Math Java
Phương thức max() trong thư viện Math Java
Phương thức ceil() trong thư viện Math Java
Phương thức floor() thư viện Math Java
Phương thức round() trong thư viện Math Java
Phương thức random() trong thư viện Math Java
Phương thức toRadians() trong thư viện Math Java
Phương thức toDegrees() trong thư viện Math Java
Phương thức copySign() trong thư viện Math Java
Phương thức hypot() trong thư viện Math Java
Phương thức log() trong thư viện Math Java
Phương thức log10() trong thư viện Math Java

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP