Mua hosting giá rất rẻ => Xem ngay
java jpg Các hàm Java

Quảng cáo

Phương thức sin() trong thư viện Math Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức sin() trong thư viện Math Java. Đây là một phương thức được sử dụng để tính sin lượng giác của một góc xác định.

Phương thức sin() là phương thức có sẵn trong thư viện Math, vì vậy để sử dụng được nó các bạn cần import thư viện đã nhé: import java.lang.Math;

Quảng cáo

Cú pháp hàm sin() trong thư viện Math Java

Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp của nó đã nhé.

Math.sin(double angle)

Trong đó:

 • angle - góc có sin lượng giác được trả về.

*Lưu ý: Giá trị của góc được tính bằng radians.

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Phương thức trả về:

Quảng cáo

 • Sin lượng giác của góc xác định.
 • NaN nếu góc được chỉ định là NaN hoặc vô cùng.

Nếu đối số bằng 0, thì kết quả của phương thức sin() cũng bằng 0 cùng dấu với đối số.

Ví dụ: chúng ta có một góc x = 0.4, bây giờ sử dụng phương thức sin() để tính sin của x.

Math.sin(x);

Cách dùng hàm sin() trong thư viện Math Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng phương thức sin() để minh họa cho cách dùng của nó. Cụ thể mình sẽ tính sin của một vài góc và hiển thị kết quả ra màn hình.

import java.lang.Math;

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // khai báo và khởi tạo a, b là góc tính bằng degrees (độ)
  double a = 50;
  double b = 70;
  //chuyển sang radians bằng phương thức toRadians
  a = Math.toRadians(a);
  b = Math.toRadians(b);
  System.out.println("\n\n50 độ = "+ a + " radians.");
  System.out.println("70 độ = "+ b + " radians.");
  //sử dụng phương thức sin() để tính cos sina và b
  System.out.println("\nSin("+a+") = "+Math.sin(a));
  System.out.println("Sin("+b+") = "+Math.sin(b)); 

  System.out.println("--------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Trong ví dụ này mình đã sử dụng phương thức Math.toRadians để đổi Degrees (độ) sang Radians. Vì theo như mình đã nói ở trên thì phương thức sin() chỉ nhận tham số ở dạng Radians, vậy nên cần phải chuyển đổi.

Kết quả:

Quảng cáo

sin 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức sin() trong Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức toán học khác trong Java, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Quảng cáo

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top