Home > Java > Các hàm Java > Phương thức acos() trong thư viện Math Java
Tuyển 1 bạn nữ CNTT dịch bài javascript tiếng Anh sang tiếng Việt (kiến thức căn bản), 1 bài 100 - 400 từ, nhuận bút 10k -> 20k. Liên hệ Zalo: 0979306603.

Phương thức acos() trong thư viện Math Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức acos() trong thư viện Math Java. Đây là một phương thức được sử dụng để tính arccos (arccos là giá trị nghịch đảo của cos) của một giá trị được chỉ định.

Phương thức acos() là phương thức có sẵn trong thư viện Math, vì vậy để sử dụng được nó các bạn cần import thư viện đã nhé: import java.lang.Math;

Cú pháp hàm acos() trong thư viện Math Java

Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp của nó đã nhé.

Math.acos(double num)

Trong đó:

 • num - số có arccos sẽ được trả về. Nó phải luôn nhỏ hơn 1.

Phương thức trả về:

 • Arccos của số được chỉ định.
 • NaN nếu số được chỉ định là NaN hoặc lớn hơn 1.

*Lưu ý: Giá trị trả về là một góc từ 0,0 đến pi.

Ví dụ: chúng ta có một giá trị x = 0.3, bây giờ sử dụng phương thức acos() để tính arccos của x.

Math.acos(x);

Cách dùng hàm acos() trong thư viện Math Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng phương thức acos() để minh họa cho cách dùng của nó. Cụ thể mình sẽ tính arccos của một vài giá trị và hiển thị kết quả ra màn hình.

import java.lang.Math;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // khai báo và khởi tạo các biến a, b, c
  double a = 0.5;
  double b = 0.79;
  double c = 0.0;
  // sử dụng phương thức acos() để tính arccos của a, b, c
  System.out.println("\n\nArccos("+a+") = "+Math.acos(a)); // 1.0471975511965979
  System.out.println("Arccos("+b+") = "+Math.acos(a)); // 0.6599873293874984
  System.out.println("Arccos("+c+") = "+Math.acos(a)); // 1.5707963267948966

  System.out.println("--------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

acos 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức acos() trong Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức toán học khác trong Java, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Phương thức abs() trong Math Java
Phương thức acos() trong thư viện Math Java
Phương thức addExact() trong thư viện Math Java
Phương thức asin() trong thư viện Math Java
Phương thức atan() trong thư viện Math Java
Phương thức cos() trong thư viện Math Java
Phương thức sin() trong thư viện Math Java
Phương thức tan() trong thư viện Math Java
Phương thức sqrt() trong thư viện Math Java
Phương thức cbrt() trong thư viện Math Java
Phương thức pow() trong thư viện Math Java
Phương thức subtractExact() trong thư viện Math Java
Phương thức multiplyExact() trong thư viện Math Java
Phương thức min() trong thư viện Math Java
Phương thức max() trong thư viện Math Java
Phương thức ceil() trong thư viện Math Java
Phương thức floor() thư viện Math Java
Phương thức round() trong thư viện Math Java
Phương thức random() trong thư viện Math Java
Phương thức toRadians() trong thư viện Math Java
Phương thức toDegrees() trong thư viện Math Java
Phương thức copySign() trong thư viện Math Java
Phương thức hypot() trong thư viện Math Java
Phương thức log() trong thư viện Math Java
Phương thức log10() trong thư viện Math Java

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP