CÁC HÀM JAVA
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Phương thức ceil() trong thư viện Math Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức ceil() trong Java. Đây là một phương thức được sử dụng để trả về một số sau khi được làm tròn lên (ví dụ 5.1 sẽ làm tròn thành 6).

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Phương thức ceil() là phương thức có sẵn trong thư viện Math, vì vậy để sử dụng được nó các bạn cần import thư viện đã nhé: import java.lang.Math;

Cú hàm thức ceil() trong thư viện Math Java

Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp của nó đã nhé.

Math.ceil(double value)

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • value là số cần làm tròn.

Phương thức trả về giá trị làm tròn bằng số nguyên của value.

Ví dụ: chúng ta có x = 3.5 và y = -2.5, bây giờ sử dụng phương thức ceil() để làm tròn x và y.

Math.ceil(x);
//->> 4
Math.ceil(y);
//->> -2

Cách dùng hàm ceil() trong thư viện Math Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng phương thức ceil() để minh họa cho cách dùng của nó.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ thực hiện làm tròn một vài số đã khởi tạo giá trị sẵn.

import java.lang.Math;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //khai báo 4 biến a,b,c,d với 4 giá trị khác nhau
  double a = 1.1, b = 1.9, c = -2.9, d = 2;
  //sử dụng phương thức ceil() để làm tròn 4 biến trên
  System.out.println(Math.ceil(a));
  System.out.println(Math.ceil(b));
  System.out.println(Math.ceil(c));
  System.out.println(Math.ceil(d));

  System.out.println("--------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

ceil 01 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình sẽ yêu cầu người dùng nhập vào một số cần làm tròn, sau đó sử dụng phương thức ceil() để làm tròn nó.

import java.lang.Math;
import java.util.Scanner;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //sử dụng class Scanner để yêu cầu người dùng nhập vào số cần làm tròn
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  double a;
  System.out.println("Nhập số a: ");
  a = sc.nextDouble();
  //sử dụng phương thức ceil() làm tròn số vừa nhập
  System.out.println("Số " + a + " sau khi làm tròn là: " + Math.ceil(a));

  System.out.println("--------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Trong ví dụ trên mình sử dụng class Scanner để lấy dữ liệu từ bàn phím.

Kết quả:

ceil 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức ceil() trong Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức toán học khác trong Java, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top