CÁC HÀM JAVA
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Phương thức subtractExact() trong thư viện Math Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức subtractExact() trong thư viện Math Java. Đây là một phương thức được sử dụng để trừ hai số được chỉ định và trả về kết quả.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Phương thức subtractExact() là phương thức có sẵn trong thư viện Math, vì vậy để sử dụng được nó các bạn cần import thư viện đã nhé: import java.lang.Math;

Cú pháp hàm subtractExact() trong thư viện Math Java

Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp của nó đã nhé.

Math.subtractExact(num1, num2)

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • num1 và num2 là các số int hoặc long.

Phương thức trả về tổng của hai số num1 và num2.

Ví dụ: chúng ta có hai số a = 4 và b = -2, bây giờ sử dụng phương thức subtractExact() để tính tổng a và b.

Math.subtractExact(a, b);
//->>> kết quả: 6

Cách dùng hàm subtractExact() trong thư viện Math Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng phương thức subtractExact() để minh họa cho cách dùng của nó.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ khai báo và khởi tạo hai số a, b kiểu int và hai số c, d kiểu long. Sau đó sử dụng phương thức addExact() để tính hiệu hai số.

import java.lang.Math;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // khai báo và khởi tạo hai biến a, b kiểu int
  int a = 17;
  int b = 9;
  // sử dụng phương thức subtractExact() để tính hiệu a,b rồi hiển thị ra màn hình
  System.out.println("\n\n"+a + " - " + b + " = " + Math.subtractExact(a, b));
  // khai báo và khởi tạo hai biến c, d kiểu long
  long c = 17012000l;
  long d = 7092002l;
  // sử dụng phương thức subtractExact() để tính hiệu c,d rồi hiển thị ra màn hình
  System.out.println(c + " - " + d + " = " + Math.subtractExact(c, d));

  System.out.println("--------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

subtractexact 01 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình sẽ yêu cầu người dùng nhập vào hai số a và b, sau đó tính tổng và hiển thị kết quả ra màn hình.

import java.lang.Math;
import java.util.Scanner;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //sử dụng class Scanner để yêu cầu người dùng nhập vào hai số a và b kiểu long
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  long a, b, subtract;
  System.out.println("Nhập số a: ");
  a = sc.nextLong();
  System.out.println("Nhập sô b: ");
  b = sc.nextLong();
  //tính a - b rồi gán cho subtract
  subtract = Math.subtractExact(a, b);
  System.out.println(a + " - " + b + " = " + subtract);

  System.out.println("--------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Trong ví dụ trên mình sử dụng class Scanner để lấy dữ liệu từ bàn phím sau đó tính hiệu.

Kết quả:

subtractexact 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức subtractExact() trong Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức toán học khác trong Java, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top