Home > Java > Các hàm Java > Phương thức multiplyExact() trong thư viện Math Java

Phương thức multiplyExact() trong thư viện Math Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức multiplyExact() trong thư viện Math Java. Đây là một phương thức được sử dụng để nhân hai số được chỉ định và trả về kết quả.

Phương thức multiplyExact() là phương thức có sẵn trong thư viện Math, vì vậy để sử dụng được nó các bạn cần import thư viện đã nhé: import java.lang.Math;

Cú pháp hàm multiplyExact() trong thư viện Math Java

Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp của nó đã nhé.

Math.multiplyExact(num1, num2)

Trong đó:

 • num1 và num2 là các số int hoặc long.

Phương thức trả về tích của hai số num1 và num2.

Ví dụ: chúng ta có hai số a = 4 và b = -2, bây giờ sử dụng phương thức multiplyExact() để tính tích a và b.

Math.multiplyExact(a, b);
//->>> kết quả: -8

Cách dùng hàm multiplyExact() trong thư viện Math Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng phương thức multiplyExact() để minh họa cho cách dùng của nó.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ khai báo và khởi tạo hai số a, b kiểu int và hai số c, d kiểu long. Sau đó sử dụng phương thức multiplyExact() để tính tích hai số.

import java.lang.Math;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // khai báo và khởi tạo hai biến a, b kiểu int
  int a = 17;
  int b = 9;
  // sử dụng phương thức multiplyExact() để tính tích a,b rồi hiển thị ra màn hình
  System.out.println("\n\n"+a + " x " + b + " = " + Math.multiplyExact(a, b)); 
  // khai báo và khởi tạo hai biến c, d kiểu long
  long c = 1234;
  long d = 9876;
  // sử dụng phương thức multiplyExact() để tính tích c,d rồi hiển thị ra màn hình
  System.out.println(c + " x " + d + " = " + Math.multiplyExact(c, d)); 

  System.out.println("--------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

multiplyexact 01 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình sẽ yêu cầu người dùng nhập vào hai số a và b kiểu long, sau đó tính tích và hiển thị kết quả ra màn hình.

import java.lang.Math;
import java.util.Scanner;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //sử dụng class Scanner để yêu cầu người dùng nhập vào hai số a và b kiểu long
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  long a, b, multiply;
  System.out.println("Nhập số a: ");
  a = sc.nextLong();
  System.out.println("Nhập sô b: ");
  b = sc.nextLong();
  //tính a * b rồi gán cho multiply
  multiply = Math.multiplyExact(a, b);
  System.out.println(a + " x " + b + " = " + multiply);

  System.out.println("--------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Trong ví dụ trên mình sử dụng class Scanner để lấy dữ liệu từ bàn phím sau đó tính tích.

Kết quả:

multiplyexact 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức multiplyExact() trong Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức toán học khác trong Java, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Phương thức abs() trong Math Java
Phương thức acos() trong thư viện Math Java
Phương thức addExact() trong thư viện Math Java
Phương thức asin() trong thư viện Math Java
Phương thức atan() trong thư viện Math Java
Phương thức cos() trong thư viện Math Java
Phương thức sin() trong thư viện Math Java
Phương thức tan() trong thư viện Math Java
Phương thức sqrt() trong thư viện Math Java
Phương thức cbrt() trong thư viện Math Java
Phương thức pow() trong thư viện Math Java
Phương thức subtractExact() trong thư viện Math Java
Phương thức multiplyExact() trong thư viện Math Java
Phương thức min() trong thư viện Math Java
Phương thức max() trong thư viện Math Java
Phương thức ceil() trong thư viện Math Java
Phương thức floor() thư viện Math Java
Phương thức round() trong thư viện Math Java
Phương thức random() trong thư viện Math Java
Phương thức toRadians() trong thư viện Math Java
Phương thức toDegrees() trong thư viện Math Java
Phương thức copySign() trong thư viện Math Java
Phương thức hypot() trong thư viện Math Java
Phương thức log() trong thư viện Math Java
Phương thức log10() trong thư viện Math Java

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP