Home > Java > Các hàm Java > Phương thức tan() trong thư viện Math Java

Phương thức tan() trong thư viện Math Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức tan() trong thư viện Math Java. Đây là một phương thức được sử dụng để tính tan lượng giác của một góc xác định.

Phương thức tan() là phương thức có sẵn trong thư viện Math, vì vậy để sử dụng được nó các bạn cần import thư viện đã nhé: import java.lang.Math;

Cú pháp hàm tan() trong thư viện Math Java

Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp của nó đã nhé.

Math.tan(double angle)

Trong đó:

 • angle - góc có tan lượng giác được trả về.

*Lưu ý: Giá trị của góc tính bằng radians.

Phương thức trả về:

 • Tan lượng giác của góc chỉ định.
 • NaN nếu góc được chỉ định là NaN hoặc vô cùng.

Ví dụ: chúng ta có một góc x = 0.3, bây giờ sử dụng phương thức tan() để tính tan của x.

Math.tan(x);

Cách dùng hàm tan() trong thư viện Math Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng phương thức tan() để minh họa cho cách dùng của nó. Cụ thể mình sẽ tính tan của một vài góc và hiển thị kết quả ra màn hình.

import java.lang.Math;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // khai báo và khởi tạo a, b là góc tính bằng degrees (độ)
  double a = 20;
  double b = 90;
  //chuyển sang radians bằng phương thức toRadians
  a = Math.toRadians(a);
  b = Math.toRadians(b);
  System.out.println("\n\n20 độ = "+ a + " radians.");
  System.out.println("90 độ = "+ b + " radians.");
  //sử dụng phương thức tan() để tính tan của a và b
  System.out.println("\nTan("+a+") = "+Math.tan(a));
  System.out.println("Tan("+b+") = "+Math.tan(b)); 

  System.out.println("--------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Trong ví dụ này mình đã sử dụng phương thức Math.toRadians để đổi Degrees (độ) sang Radians. Vì theo như mình đã nói ở trên thì phương thức tan() nhận tham số ở dạng Radians, vậy nên cần phải chuyển đổi.

Kết quả:

tan 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức tan() trong Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức toán học khác trong Java, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Phương thức abs() trong Math Java
Phương thức acos() trong thư viện Math Java
Phương thức addExact() trong thư viện Math Java
Phương thức asin() trong thư viện Math Java
Phương thức atan() trong thư viện Math Java
Phương thức cos() trong thư viện Math Java
Phương thức sin() trong thư viện Math Java
Phương thức tan() trong thư viện Math Java
Phương thức sqrt() trong thư viện Math Java
Phương thức cbrt() trong thư viện Math Java
Phương thức pow() trong thư viện Math Java
Phương thức subtractExact() trong thư viện Math Java
Phương thức multiplyExact() trong thư viện Math Java
Phương thức min() trong thư viện Math Java
Phương thức max() trong thư viện Math Java
Phương thức ceil() trong thư viện Math Java
Phương thức floor() thư viện Math Java
Phương thức round() trong thư viện Math Java
Phương thức random() trong thư viện Math Java
Phương thức toRadians() trong thư viện Math Java
Phương thức toDegrees() trong thư viện Math Java
Phương thức copySign() trong thư viện Math Java
Phương thức hypot() trong thư viện Math Java
Phương thức log() trong thư viện Math Java
Phương thức log10() trong thư viện Math Java

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP