Mua hosting giá rất rẻ => Xem ngay
java jpg Các hàm Java

Quảng cáo

Phương thức cos() trong thư viện Math Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức cos() trong thư viện Math Java. Đây là một phương thức được sử dụng để tính cos lượng giác của một góc xác định.

Phương thức cos() là phương thức có sẵn trong thư viện Math, vì vậy để sử dụng được nó các bạn cần import thư viện đã nhé: import java.lang.Math;

Quảng cáo

Cú pháp hàm thức cos() trong thư viện Math Java

Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp của nó đã nhé.

Math.cos(double angle)

Trong đó:

 • angle - góc có cos lượng giác được trả về.

*Lưu ý: Giá trị của góc tính bằng radians.

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Phương thức trả về:

Quảng cáo

 • Cos lượng giác của góc chỉ định.
 • NaN nếu góc được chỉ định là NaN hoặc vô cùng.

Ví dụ: chúng ta có một góc x = 0.3, bây giờ sử dụng phương thức cos() để tính cos của x.

Math.cos(x);

Cách dùng hàm cos() trong thư viện Math Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng phương thức cos() để minh họa cho cách dùng của nó. Cụ thể mình sẽ tính cos của một vài góc và hiển thị kết quả ra màn hình.

import java.lang.Math;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // khai báo và khởi tạo a, b là góc tính bằng degrees (độ)
  double a = 30;
  double b = 45;
  //chuyển sang radians bằng phương thức toRadians
  a = Math.toRadians(a);
  b = Math.toRadians(b);
  System.out.println("\n\n30 độ = "+ a + " radians.");
  System.out.println("45 độ = "+ b + " radians.");
  //sử dụng phương thức cos() để tính cos của a và b
  System.out.println("\nCos("+a+") = "+Math.cos(a)); // 0.8660254037844387
  System.out.println("Cos("+b+") = "+Math.cos(b)); // 0.7071067811865476

  System.out.println("--------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Trong ví dụ này mình đã sử dụng phương thức Math.toRadians để đổi Degrees (độ) sang Radians. Vì theo như mình đã nói ở trên thì phương thức cos() nhận tham số ở dạng Radians, vậy nên cần phải chuyển đổi.

Kết quả:

cos 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức cos() trong Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức toán học khác trong Java, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Quảng cáo

Quảng cáo

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top