CÁC HÀM JAVA
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Phương thức cos() trong thư viện Math Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức cos() trong thư viện Math Java. Đây là một phương thức được sử dụng để tính cos lượng giác của một góc xác định.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Phương thức cos() là phương thức có sẵn trong thư viện Math, vì vậy để sử dụng được nó các bạn cần import thư viện đã nhé: import java.lang.Math;

Cú pháp hàm thức cos() trong thư viện Math Java

Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp của nó đã nhé.

Math.cos(double angle)

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • angle - góc có cos lượng giác được trả về.

*Lưu ý: Giá trị của góc tính bằng radians.

Phương thức trả về:

 • Cos lượng giác của góc chỉ định.
 • NaN nếu góc được chỉ định là NaN hoặc vô cùng.

Ví dụ: chúng ta có một góc x = 0.3, bây giờ sử dụng phương thức cos() để tính cos của x.

Math.cos(x);

Cách dùng hàm cos() trong thư viện Math Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng phương thức cos() để minh họa cho cách dùng của nó. Cụ thể mình sẽ tính cos của một vài góc và hiển thị kết quả ra màn hình.

import java.lang.Math;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // khai báo và khởi tạo a, b là góc tính bằng degrees (độ)
  double a = 30;
  double b = 45;
  //chuyển sang radians bằng phương thức toRadians
  a = Math.toRadians(a);
  b = Math.toRadians(b);
  System.out.println("\n\n30 độ = "+ a + " radians.");
  System.out.println("45 độ = "+ b + " radians.");
  //sử dụng phương thức cos() để tính cos của a và b
  System.out.println("\nCos("+a+") = "+Math.cos(a)); // 0.8660254037844387
  System.out.println("Cos("+b+") = "+Math.cos(b)); // 0.7071067811865476

  System.out.println("--------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Trong ví dụ này mình đã sử dụng phương thức Math.toRadians để đổi Degrees (độ) sang Radians. Vì theo như mình đã nói ở trên thì phương thức cos() nhận tham số ở dạng Radians, vậy nên cần phải chuyển đổi.

Kết quả:

cos 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức cos() trong Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức toán học khác trong Java, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top