TYPESCRIPT 2.X CĂN BẢN
Hàm trong TypeScript Sử dụng hàm generics Sử dụng hàm generics trong TypeScript Sử dụng Array trong TypeScript Sử dụng Tuple trong TypeScript Sử dụng kiểu Array, Tuple, Enum trong TypeScript Interface trong Typescript Hybrid Types với Interface trong TypeScript Khác biệt khi sử dụng 'type' và 'interface' trong TypeScript Cách dùng Enum trong TypeScript Types và interface trong TypeScript Class trong TypeScript Sử dụng Abstract Classes trong TypeScript Sử dụng Interface trong Typescript (phần 2) Sử dụng Casting trong TypeScript Tìm hiểu về Generics trong TypeScript Tìm hiểu về utility types trong Typescript Utility types phổ biến trong Typescript Sử dụng default parameters trong TypeScript Modules trong TypeScript Rest Parameters trong TypeScript Sử dụng Function Overloadings trong TypeScript Sử dụng Type Assertions trong TypeScript Sử dụng Static Methods và Properties trong TypeScript. Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript 10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript 5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript Mapped Types trong TypeScript Dependency Injection trong Typescript 5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript Cách sử dụng @ts-expect-error trong Typescript Declaration Merging trong TypeScript Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript Namespaces trong Typescript Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì? Phần 1: Biến trong TypeScript Phần 2: Biến trong TypeScript Property trong TypeScript Phân tích JSON trong TypeScript Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple. Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript Bài 01: TypeScript là gì? TypeScript và Javascript Bài 02: Cài đặt TypeScript Bài 03: TypeScript Basic Types Bài 04: Khai báo biến trong TypeScript Bài 05: Lệnh If Else và Switch Case trong TypeScript Bài 06: Vòng lặp trong TypeScript
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo lớp Hexagon để tính diện tích và chu vi của một hình lục giác trong TypeScript.

Trong bài tập này sẽ tìm hiểu cách triển khai lớp Hexagon để tính toán diện tích và chu vi của một hình lục giác, một trong những hình dạng cơ bản trong hình học.

Lưu ý: Lập trình hướng đối tượng không chỉ là việc tạo ra mã lệnh, mà còn là việc xây dựng cấu trúc logic cho các đối tượng trong thế giới thực. Mình sẽ tận dụng tính kế thừa và tính chất đặc trưng của hình lục giác để triển khai lớp Hexagon.

Xác định hình lục giác và các thuộc tính

Trước hết, để biểu diễn một hình lục giác, mình cần xác định các đặc điểm cơ bản của nó. Hình lục giác có sáu cạnh và mình sẽ sử dụng độ dài của các cạnh này để tính toán diện tích và chu vi.

Triển khai lớp Hexagon

Bắt đầu với việc tạo lớp Hexagon trong TypeScript, chúng ta sẽ sử dụng các thuộc tính và phương thức để tính toán diện tích và chu vi dựa trên độ dài cạnh.

class Hexagon {
 sideLength: number;

 constructor(sideLength: number) {
  this.sideLength = sideLength;
 }

 calculateArea(): number {
  // Diện tích của hình lục giác
  return (3 * Math.sqrt(3) * this.sideLength ** 2) / 2;
 }

 calculatePerimeter(): number {
  // Chu vi của hình lục giác
  return 6 * this.sideLength;
 }
}

// Sử dụng lớp Hexagon để tính diện tích và chu vi của một hình lục giác có cạnh độ dài 8
const myHexagon = new Hexagon(8);
console.log("Diện tích của hình lục giác:", myHexagon.calculateArea());
console.log("Chu vi của hình lục giác:", myHexagon.calculatePerimeter());

Giải thích

Trong mã lệnh trên, mình đã triển khai lớp Hexagon với hai phương thức calculateArea calculatePerimeter. Phương thức calculateArea tính diện tích của hình lục giác, trong khi calculatePerimeter tính chu vi dựa trên độ dài cạnh.

Kết quả

Khi chạy mã lệnh này, mình sẽ nhận được kết quả diện tích và chu vi tương ứng của hình lục giác với cạnh có độ dài đã chỉ định. Điều này sẽ cung cấp một cái nhìn rõ ràng về cách tính toán các thông số của hình lục giác.

Với cạnh có độ dài là 8, kết quả tính toán sẽ hiển thị như sau:

Diện tích của hình lục giác: 166.27687752661222
Chu vi của hình lục giác: 48

Việc triển khai lớp Hexagon giúp chúng ta thấy rõ sức mạnh của lập trình hướng đối tượng trong việc xử lý và tính toán các đối tượng hình học phức tạp. Qua việc áp dụng kiến thức này, mình có thể xây dựng và mở rộng các đối tượng trong các dự án lớn hơn và tận dụng sức mạnh của lập trình hướng đối tượng trong TypeScript.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript

Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript

Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple.

Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple.

Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript

Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript

Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản

Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản

Phân tích JSON trong TypeScript

Phân tích JSON trong TypeScript

Property trong TypeScript

Property trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Namespaces trong Typescript

Namespaces trong Typescript

Declaration Merging trong TypeScript

Declaration Merging trong TypeScript

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

Dependency Injection trong Typescript

Dependency Injection trong Typescript

Mapped Types trong TypeScript

Mapped Types trong TypeScript

5 Cách giúp bạn loại bỏ

5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript

Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript

Top