TYPESCRIPT 2.X CĂN BẢN
Hàm trong TypeScript Sử dụng hàm generics Sử dụng hàm generics trong TypeScript Sử dụng Array trong TypeScript Sử dụng Tuple trong TypeScript Sử dụng kiểu Array, Tuple, Enum trong TypeScript Interface trong Typescript Hybrid Types với Interface trong TypeScript Khác biệt khi sử dụng 'type' và 'interface' trong TypeScript Cách dùng Enum trong TypeScript Types và interface trong TypeScript Class trong TypeScript Sử dụng Abstract Classes trong TypeScript Sử dụng Interface trong Typescript (phần 2) Sử dụng Casting trong TypeScript Tìm hiểu về Generics trong TypeScript Tìm hiểu về utility types trong Typescript Utility types phổ biến trong Typescript Sử dụng default parameters trong TypeScript Modules trong TypeScript Rest Parameters trong TypeScript Sử dụng Function Overloadings trong TypeScript Sử dụng Type Assertions trong TypeScript Sử dụng Static Methods và Properties trong TypeScript. Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript 10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript 5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript Mapped Types trong TypeScript Dependency Injection trong Typescript 5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript Cách sử dụng @ts-expect-error trong Typescript Declaration Merging trong TypeScript Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript Namespaces trong Typescript Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì? Phần 1: Biến trong TypeScript Phần 2: Biến trong TypeScript Property trong TypeScript Phân tích JSON trong TypeScript Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple. Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript Bài 01: TypeScript là gì? TypeScript và Javascript Bài 02: Cài đặt TypeScript Bài 03: TypeScript Basic Types Bài 04: Khai báo biến trong TypeScript Bài 05: Lệnh If Else và Switch Case trong TypeScript Bài 06: Vòng lặp trong TypeScript
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Viết một lớp Octagon để tính diện tích và chu vi của một hình bát giác trong TypeScript.

Trong bài tập này, mình sẽ đối mặt với thách thức tạo ra một lớp Octagon, đây là một hình bát giác có tám cạnh. Mục tiêu của bài là tính diện tích và chu vi của hình bát giác này bằng TypeScript.

Lưu ý: Lập trình hướng đối tượng cho phép chúng ta tái sử dụng mã lệnh một cách linh hoạt thông qua việc tạo lớp và đối tượng. Trong bài tập này, mình sẽ sử dụng các nguyên lý của lập trình hướng đối tượng để xây dựng lớp Octagon.

Tạo lớp Octagon

Đầu tiên, mình sẽ tạo lớp Octagon. Một hình bát giác có các cạnh có độ dài bằng nhau và mình sẽ tính diện tích và chu vi từ các thông số này.

class Octagon {
 sideLength: number;

 constructor(sideLength: number) {
  this.sideLength = sideLength;
 }

 calculateArea(): number {
  return 2 * (1 + Math.sqrt(2)) * this.sideLength ** 2;
 }

 calculatePerimeter(): number {
  return 8 * this.sideLength;
 }
}

// Sử dụng lớp Octagon để tính diện tích và chu vi của một hình bát giác có cạnh độ dài 5
const myOctagon = new Octagon(5);
console.log("Diện tích của hình bát giác:", myOctagon.calculateArea());
console.log("Chu vi của hình bát giác:", myOctagon.calculatePerimeter());

Ở đây, mình đã tạo lớp Octagon với hai phương thức calculateArea calculatePerimeter để tính diện tích và chu vi tương ứng của hình bát giác.

Kết bài

Khi chạy code này, kết quả sẽ hiển thị diện tích và chu vi tương ứng của hình bát giác có cạnh được chỉ định. Trong trường hợp này, với cạnh có độ dài 5, kết quả sẽ là:

Diện tích của hình bát giác: 220.71067811865476
Chu vi của hình bát giác: 40

Kết quả này được tính toán từ các công thức được áp dụng cho hình bát giác với cạnh có độ dài được cung cấp.

Việc tạo lớp Octagon để tính diện tích và chu vi của hình bát giác (hình có tám cạnh) dựa trên độ dài cạnh là một thách thức thú vị. Kết quả tính toán sẽ phản ánh diện tích và chu vi tương ứng với độ dài cạnh được cung cấp. Sử dụng lập trình hướng đối tượng, ta có thể dễ dàng tính toán các thông số này với độ chính xác cao.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript

Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript

Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple.

Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple.

Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript

Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript

Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản

Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản

Phân tích JSON trong TypeScript

Phân tích JSON trong TypeScript

Property trong TypeScript

Property trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Namespaces trong Typescript

Namespaces trong Typescript

Declaration Merging trong TypeScript

Declaration Merging trong TypeScript

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

Dependency Injection trong Typescript

Dependency Injection trong Typescript

Mapped Types trong TypeScript

Mapped Types trong TypeScript

5 Cách giúp bạn loại bỏ

5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript

Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript

Top