TYPESCRIPT 2.X CĂN BẢN
Hàm trong TypeScript Sử dụng hàm generics Sử dụng hàm generics trong TypeScript Sử dụng Array trong TypeScript Sử dụng Tuple trong TypeScript Sử dụng kiểu Array, Tuple, Enum trong TypeScript Interface trong Typescript Hybrid Types với Interface trong TypeScript Khác biệt khi sử dụng 'type' và 'interface' trong TypeScript Cách dùng Enum trong TypeScript Types và interface trong TypeScript Class trong TypeScript Sử dụng Abstract Classes trong TypeScript Sử dụng Interface trong Typescript (phần 2) Sử dụng Casting trong TypeScript Tìm hiểu về Generics trong TypeScript Tìm hiểu về utility types trong Typescript Utility types phổ biến trong Typescript Sử dụng default parameters trong TypeScript Modules trong TypeScript Rest Parameters trong TypeScript Sử dụng Function Overloadings trong TypeScript Sử dụng Type Assertions trong TypeScript Sử dụng Static Methods và Properties trong TypeScript. Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript 10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript 5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript Mapped Types trong TypeScript Dependency Injection trong Typescript 5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript Cách sử dụng @ts-expect-error trong Typescript Declaration Merging trong TypeScript Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript Namespaces trong Typescript Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì? Phần 1: Biến trong TypeScript Phần 2: Biến trong TypeScript Property trong TypeScript Phân tích JSON trong TypeScript Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple. Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript Bài 01: TypeScript là gì? TypeScript và Javascript Bài 02: Cài đặt TypeScript Bài 03: TypeScript Basic Types Bài 04: Khai báo biến trong TypeScript Bài 05: Lệnh If Else và Switch Case trong TypeScript Bài 06: Vòng lặp trong TypeScript
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Viết một lớp EventListener có một phương thức listen() để lắng nghe các sự kiện trong TypeScript

Trong bài viét này mình sẽ xây dựng một hệ thống xử lý sự kiện âm thanh bằng cách viết một lớp EventListener có khả năng lắng nghe các sự kiện âm thanh từ các đối tượng Animal trong TypeScript.

Lưu ý: Mình sẽ tập trung vào việc quản lý và xử lý các sự kiện âm thanh từ các đối tượng khác nhau.

Định nghĩa lớp EventListener và phương thức listen()

Trước hết, mình sẽ định nghĩa lớp EventListener với phương thức listen() để lắng nghe các sự kiện âm thanh từ các đối tượng Animal.

class EventListener {
 listen(animal: Animal): void {
  animal.makeSound();
 }
}

Xác định lớp Animal và phương thức makeSound()

Tiếp theo, mình cần định nghĩa lớp Animal với phương thức makeSound() để cho phép các đối tượng Animal phát ra âm thanh đặc trưng.

class Animal {
 makeSound(): void {
  // Để bổ sung sau
 }
}

Định nghĩa lại phương thức makeSound() cho mỗi loài động vật

Mình cần định nghĩa lại phương thức makeSound() trong mỗi lớp động vật cụ thể để chúng có thể phát ra âm thanh đặc trưng.

class Dog extends Animal {
 makeSound(): void {
  console.log("Gâu gâu!"); // Kêu của chó
 }
}

class Cat extends Animal {
 makeSound(): void {
  console.log("Meo meo!"); // Kêu của mèo
 }
}

class Bird extends Animal {
 makeSound(): void {
  console.log("Chích chòe!"); // Kêu của chim
 }
}

Tạo một EventListener và lắng nghe sự kiện âm thanh

Cuối cùng , mình sẽ tạo một đối tượng EventListener và sử dụng phương thức listen() để lắng nghe sự kiện âm thanh từ các đối tượng Animal.

const eventListener = new EventListener();

// Tạo các đối tượng Animal và lắng nghe sự kiện âm thanh
eventListener.listen(new Dog());
eventListener.listen(new Cat());
eventListener.listen(new Bird());

Kết quả

Mã lệnh trên xây dựng một hệ thống xử lý sự kiện âm thanh, cho phép lớp EventListener lắng nghe các sự kiện âm thanh từ các đối tượng Animal. Khi gọi phương thức listen(), mình nhận được âm thanh đặc trưng của mỗi loài động vật:

Gâu gâu!
Meo meo!
Chích chòe!

Hệ thống xử lý sự kiện âm thanh này minh họa cách một lớp EventListener có thể lắng nghe các sự kiện từ các đối tượng khác nhau và xử lý chúng một cách linh hoạt trong TypeScript.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript

Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript

Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple.

Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple.

Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript

Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript

Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản

Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản

Phân tích JSON trong TypeScript

Phân tích JSON trong TypeScript

Property trong TypeScript

Property trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Namespaces trong Typescript

Namespaces trong Typescript

Declaration Merging trong TypeScript

Declaration Merging trong TypeScript

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

Dependency Injection trong Typescript

Dependency Injection trong Typescript

Mapped Types trong TypeScript

Mapped Types trong TypeScript

5 Cách giúp bạn loại bỏ

5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript

Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript

Top