TYPESCRIPT 2.X CĂN BẢN
Hàm trong TypeScript Sử dụng hàm generics Sử dụng hàm generics trong TypeScript Sử dụng Array trong TypeScript Sử dụng Tuple trong TypeScript Sử dụng kiểu Array, Tuple, Enum trong TypeScript Interface trong Typescript Hybrid Types với Interface trong TypeScript Khác biệt khi sử dụng 'type' và 'interface' trong TypeScript Cách dùng Enum trong TypeScript Types và interface trong TypeScript Class trong TypeScript Sử dụng Abstract Classes trong TypeScript Sử dụng Interface trong Typescript (phần 2) Sử dụng Casting trong TypeScript Tìm hiểu về Generics trong TypeScript Tìm hiểu về utility types trong Typescript Utility types phổ biến trong Typescript Sử dụng default parameters trong TypeScript Modules trong TypeScript Rest Parameters trong TypeScript Sử dụng Function Overloadings trong TypeScript Sử dụng Type Assertions trong TypeScript Sử dụng Static Methods và Properties trong TypeScript. Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript 10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript 5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript Mapped Types trong TypeScript Dependency Injection trong Typescript 5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript Cách sử dụng @ts-expect-error trong Typescript Declaration Merging trong TypeScript Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript Namespaces trong Typescript Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì? Phần 1: Biến trong TypeScript Phần 2: Biến trong TypeScript Property trong TypeScript Phân tích JSON trong TypeScript Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple. Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript Bài 01: TypeScript là gì? TypeScript và Javascript Bài 02: Cài đặt TypeScript Bài 03: TypeScript Basic Types Bài 04: Khai báo biến trong TypeScript Bài 05: Lệnh If Else và Switch Case trong TypeScript Bài 06: Vòng lặp trong TypeScript
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo lớp Pentagon và tính diện tích và chu vi của một hình ngũ giác đều trong TypeScript.

Trong bài tập này, mình sẽ thử sức với việc tạo một lớp Pentagon để tính diện tích và chu vi của một hình ngũ giác đều, tức là một hình có năm cạnh và các cạnh có độ dài bằng nhau.

Lưu ý: Lập trình hướng đối tượng trong TypeScript cho phép chúng ta tạo các đối tượng có tính linh hoạt cao và có thể mở rộng dễ dàng. Mình sẽ sử dụng tính kế thừa và các nguyên tắc của lập trình hướng đối tượng để xây dựng lớp Pentagon và tính toán diện tích và chu vi của nó.

Tạo lớp Pentagon

Đầu tiên, mình sẽ tạo lớp Pentagon. Một hình ngũ giác đều có các cạnh có độ dài bằng nhau, và chúng ta sẽ tính diện tích và chu vi dựa trên chiều dài cạnh này.

class Pentagon {
 sideLength: number;

 constructor(sideLength: number) {
  this.sideLength = sideLength;
 }

 calculateArea(): number {
  // Diện tích của hình ngũ giác đều
  return (Math.sqrt(5 * (5 + 2 * Math.sqrt(5)))) / 4 * this.sideLength ** 2;
 }

 calculatePerimeter(): number {
  // Chu vi của hình ngũ giác đều
  return 5 * this.sideLength;
 }
}

// Sử dụng lớp Pentagon để tính diện tích và chu vi của một hình ngũ giác có cạnh độ dài 6
const myPentagon = new Pentagon(6);
console.log("Diện tích của hình ngũ giác:", myPentagon.calculateArea());
console.log("Chu vi của hình ngũ giác:", myPentagon.calculatePerimeter());

Ở đây, mình đã tạo lớp Pentagon với hai phương thức calculateArea calculatePerimeter để tính diện tích và chu vi tương ứng của hình ngũ giác đều.

Khi chạy code này, kết quả sẽ hiển thị diện tích và chu vi tương ứng của hình ngũ giác với độ dài cạnh được chỉ định. Trong trường hợp này, với cạnh có độ dài là 6, kết quả là:

Diện tích của hình ngũ giác: 61.93718642120281
Chu vi của hình ngũ giác: 30

Kết quả này là kết quả chính xác dựa trên các công thức tính diện tích và chu vi của hình ngũ giác đều với độ dài cạnh đã cung cấp.

Tiếp tục áp dụng kiến thức này sẽ giúp mình xây dựng và mở rộng các đối tượng trong các dự án lớn hơn, từ đó tận dụng sức mạnh của lập trình hướng đối tượng trong TypeScript.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript

Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript

Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple.

Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple.

Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript

Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript

Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản

Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản

Phân tích JSON trong TypeScript

Phân tích JSON trong TypeScript

Property trong TypeScript

Property trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Namespaces trong Typescript

Namespaces trong Typescript

Declaration Merging trong TypeScript

Declaration Merging trong TypeScript

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

Dependency Injection trong Typescript

Dependency Injection trong Typescript

Mapped Types trong TypeScript

Mapped Types trong TypeScript

5 Cách giúp bạn loại bỏ

5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript

Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript

Top