TYPESCRIPT 2.X CĂN BẢN
Hàm trong TypeScript Sử dụng hàm generics Sử dụng hàm generics trong TypeScript Sử dụng Array trong TypeScript Sử dụng Tuple trong TypeScript Sử dụng kiểu Array, Tuple, Enum trong TypeScript Interface trong Typescript Hybrid Types với Interface trong TypeScript Khác biệt khi sử dụng 'type' và 'interface' trong TypeScript Cách dùng Enum trong TypeScript Types và interface trong TypeScript Class trong TypeScript Sử dụng Abstract Classes trong TypeScript Sử dụng Interface trong Typescript (phần 2) Sử dụng Casting trong TypeScript Tìm hiểu về Generics trong TypeScript Tìm hiểu về utility types trong Typescript Utility types phổ biến trong Typescript Sử dụng default parameters trong TypeScript Modules trong TypeScript Rest Parameters trong TypeScript Sử dụng Function Overloadings trong TypeScript Sử dụng Type Assertions trong TypeScript Sử dụng Static Methods và Properties trong TypeScript. Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript 10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript 5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript Mapped Types trong TypeScript Dependency Injection trong Typescript 5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript Cách sử dụng @ts-expect-error trong Typescript Declaration Merging trong TypeScript Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript Namespaces trong Typescript Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì? Phần 1: Biến trong TypeScript Phần 2: Biến trong TypeScript Property trong TypeScript Phân tích JSON trong TypeScript Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple. Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript Bài 01: TypeScript là gì? TypeScript và Javascript Bài 02: Cài đặt TypeScript Bài 03: TypeScript Basic Types Bài 04: Khai báo biến trong TypeScript Bài 05: Lệnh If Else và Switch Case trong TypeScript Bài 06: Vòng lặp trong TypeScript
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một lớp Shape và phương thức để tính diện tích,chu vi của hình vuông trong TypeScript.

Lập trình hướng đối tượng là một khía cạnh quan trọng trong việc xây dựng ứng dụng phần mềm. Trong TypeScript, mình có thể tận dụng tính kế thừa và đa hình để tạo ra các lớp và đối tượng một cách linh hoạt và hiệu quả. Trong bài viết này, mình sẽ tạo một lớp Shape và lớp con của nó là Square, với mục tiêu tính toán diện tích và chu vi của hình vuông.

Lớp Shape và Lớp Square

class Shape {
  protected side: number;

  constructor(side: number) {
    this.side = side;
  }

  public getArea(): number {
    return 0; // Hàm này sẽ được ghi đè bởi lớp Square
  }

  public getPerimeter(): number {
    return 0; // Hàm này sẽ được ghi đè bởi lớp Square
  }
}

class Square extends Shape {
  constructor(side: number) {
    super(side);
  }

  public getArea(): number {
    return this.side * this.side;
  }

  public getPerimeter(): number {
    return 4 * this.side;
  }
}

Giải thích lớp Shape và lớp Square:

 • Lớp Shape: Định nghĩa một thuộc tính bảo vệ (protected) side để lưu độ dài cạnh. Nó cũng cung cấp hai phương thức getArea() getPerimeter() mà lớp con có thể ghi đè.
 • Lớp Square (lớp con của Shape): Kế thừa từ lớp Shape và cài đặt phương thức getArea() getPerimeter() để tính diện tích và chu vi của hình vuông.

Sử dụng Square

const square = new Square(5);
console.log('Diện tích hình vuông:', square.getArea()); // Kết quả: Diện tích hình vuông: 25
console.log('Chu vi hình vuông:', square.getPerimeter()); // Kết quả: Chu vi hình vuông: 20

Kết quả sẽ hiển thị diện tích và chu vi của hình vuông có cạnh là 5. Bài viết này minh họa cách sử dụng TypeScript để tạo lớp và kế thừa, cùng với việc ghi đè phương thức để tính toán thông tin cơ bản của hình vuông. Lưu ý rằng bạn có thể mở rộng lớp Shape và tạo các lớp con khác để tính diện tích và chu vi của các hình học khác nhau.

Hy vọng bài viết này giúp bạn làm quen và hiểu rõ hơn về cách sử dụng TypeScript trong lập trình hướng đối tượng!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript

Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript

Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple.

Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple.

Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript

Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript

Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản

Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản

Phân tích JSON trong TypeScript

Phân tích JSON trong TypeScript

Property trong TypeScript

Property trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Namespaces trong Typescript

Namespaces trong Typescript

Declaration Merging trong TypeScript

Declaration Merging trong TypeScript

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

Dependency Injection trong Typescript

Dependency Injection trong Typescript

Mapped Types trong TypeScript

Mapped Types trong TypeScript

5 Cách giúp bạn loại bỏ

5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript

Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript

Top