TYPESCRIPT 2.X CĂN BẢN
Hàm trong TypeScript Sử dụng hàm generics Sử dụng hàm generics trong TypeScript Sử dụng Array trong TypeScript Sử dụng Tuple trong TypeScript Sử dụng kiểu Array, Tuple, Enum trong TypeScript Interface trong Typescript Hybrid Types với Interface trong TypeScript Khác biệt khi sử dụng 'type' và 'interface' trong TypeScript Cách dùng Enum trong TypeScript Types và interface trong TypeScript Class trong TypeScript Sử dụng Abstract Classes trong TypeScript Sử dụng Interface trong Typescript (phần 2) Sử dụng Casting trong TypeScript Tìm hiểu về Generics trong TypeScript Tìm hiểu về utility types trong Typescript Utility types phổ biến trong Typescript Sử dụng default parameters trong TypeScript Modules trong TypeScript Rest Parameters trong TypeScript Sử dụng Function Overloadings trong TypeScript Sử dụng Type Assertions trong TypeScript Sử dụng Static Methods và Properties trong TypeScript. Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript 10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript 5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript Mapped Types trong TypeScript Dependency Injection trong Typescript 5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript Cách sử dụng @ts-expect-error trong Typescript Declaration Merging trong TypeScript Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript Namespaces trong Typescript Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì? Phần 1: Biến trong TypeScript Phần 2: Biến trong TypeScript Property trong TypeScript Phân tích JSON trong TypeScript Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản Bài tập TypeScript: Lập trình Hướng đối tượng trong TypeScript Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple. Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript Bài 01: TypeScript là gì? TypeScript và Javascript Bài 02: Cài đặt TypeScript Bài 03: TypeScript Basic Types Bài 04: Khai báo biến trong TypeScript Bài 05: Lệnh If Else và Switch Case trong TypeScript Bài 06: Vòng lặp trong TypeScript
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một chương trình người dùng nhập vào danh sách các đối tượng thuộc các lớp Dog, Cat, và Bird trong TypeScript.

Trong bài tập này mình sẽ xây dựng một chương trình đơn giản cho phép người dùng nhập danh sách các đối tượng thuộc các lớp Dog, Cat, và Bird, và sau đó in ra âm thanh mà mỗi đối tượng kêu bằng cách gọi phương thức makeSound().

trong TypeScript

Lưu ý: Đây là một ví dụ về việc tận dụng tính đa hình trong lập trình hướng đối tượng. Mình sẽ sử dụng khái niệm của lớp cơ sở và kế thừa để quản lý các đối tượng khác nhau có cùng phương thức.

Xác định các lớp và phương thức makeSound()

Trước hết, mình cần định nghĩa các lớp Dog, Cat, và Bird với phương thức makeSound() riêng biệt cho mỗi loài động vật.

class Dog {
 makeSound(): void {
  console.log("Gâu gâu!"); // Kêu của chó
 }
}

class Cat {
 makeSound(): void {
  console.log("Meo meo!"); // Kêu của mèo
 }
}

class Bird {
 makeSound(): void {
  console.log("Chích chòe!"); // Kêu của chim
 }
}

Nhập danh sách các đối tượng

Chương trình sẽ cho phép người dùng nhập vào danh sách các đối tượng thuộc các lớp Dog, Cat, và Bird.

// Đoạn mã để người dùng nhập các đối tượng
const objects: any[] = []; // Mảng chứa các đối tượng

// Ví dụ: Người dùng nhập một số đối tượng
objects.push(new Dog());
objects.push(new Cat());
objects.push(new Bird());

Gọi phương thức makeSound() của mỗi đối tượng

Mình sẽ duyệt qua danh sách các đối tượng và gọi phương thức makeSound() để in ra âm thanh mỗi đối tượng kêu.

// Duyệt qua danh sách và gọi phương thức makeSound() của mỗi đối tượng
for (const obj of objects) {
 obj.makeSound();
}

Đoạn mã trên tạo ra một danh sách các đối tượng thuộc các lớp Dog, Cat, và Bird, sau đó duyệt qua danh sách này để gọi phương thức makeSound() của mỗi đối tượng. Điều này cho phép mình nghe thấy âm thanh đặc trưng của từng loài động vật.

Kết quả

Khi chạy chương trình và nhập các đối tượng, kết quả sẽ hiển thị âm thanh mỗi loài động vật:

Gâu gâu!
Meo meo!
Chích chòe!

Chương trình này là một ví dụ minh họa về tính đa dạng của các đối tượng được tạo ra bởi người dùng và cách sử dụng tính đa hình trong lập trình hướng đối tượng để quản lý các hành vi khác nhau của từng đối tượng. Điều này giúp mình tận dụng sức mạnh của lập trình hướng đối tượng để xử lý các loại đối tượng phức tạp.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript

Bài tập TypeScript: Classes và Inheritance trong Typescript

Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple.

Bài tập TypeScript: Các kiểu dữ liệu mảng và tuple.

Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript

Bài tập TypeScript: Kiểu Generic Types trong Typescript

Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản

Bài tập TypeScript: Các dạng bài tập cơ bản

Phân tích JSON trong TypeScript

Phân tích JSON trong TypeScript

Property trong TypeScript

Property trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 2: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Phần 1: Biến trong TypeScript

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Triple-Slash Directives trong TypeScript là gì?

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Phân biệt Modules và Namespaces trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Tìm hiểu Branded Type trong TypeScript

Namespaces trong Typescript

Namespaces trong Typescript

Declaration Merging trong TypeScript

Declaration Merging trong TypeScript

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

Cách sử dụng @ts-expect-error trong typescript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

5 ký hiệu khó hiểu cần biết trong TypeScript

Dependency Injection trong Typescript

Dependency Injection trong Typescript

Mapped Types trong TypeScript

Mapped Types trong TypeScript

5 Cách giúp bạn loại bỏ

5 Cách giúp bạn loại bỏ "any" trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

10 mẹo và thủ thuật hay nhất trong TypeScript

Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript

Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript

Top