CĂN BẢN
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT
Thông báo trang web đã đổi chủ: Chúng tôi đang sàn lọc nội dung, loại bỏ tất cả những bài viết vi phạm vì bị hack.

Cú pháp ALIAS trong SQLite

Bạn có thể đổi tên tạm thời một bảng hoặc một cột bằng cách đặt tên khác, được gọi là ALIAS (bí danh). Việc sử dụng các table aliases (bí danh bảng) có nghĩa là đổi tên một bảng trong một câu lệnh SQLite cụ thể. Đổi tên là một thay đổi tạm thời và tên bảng thực tế không thay đổi trong cơ sở dữ liệu.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Column aliases (các bí danh cột) được sử dụng để đổi tên các cột của bảng cho mục đích truy vấn SQLite cụ thể.

1. Cú pháp ALIAS trong SQLite

Sau đây là cú pháp cơ bản của table alias (bí danh bảng) trong SQLite.

SELECT column1, column2....
FROM table_name AS alias_name
WHERE [condition];

Sau đây là cú pháp cơ bản của column alias (bí danh cột) trong SQLite.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

SELECT column_name AS alias_name
FROM table_name
WHERE [condition];

2. Ví dụ ALIAS trong SQLite

Chúng ta cùng xem xét hai bảng sau:

(a) Bảng COMPANY như sau:

sqlite> select * from COMPANY;
ID     NAME         AGE     ADDRESS   SALARY
---------- -------------------- ---------- ---------- ----------
1      Paul         32     California 20000.0
2      Allen         25     Texas    15000.0
3      Teddy         23     Norway   20000.0
4      Mark         25     Rich-Mond  65000.0
5      David         27     Texas    85000.0
6      Kim          22     South-Hall 45000.0
7      James         24     Houston   10000.0

(b) Và bảng DEPARTMENT như sau:

ID     DEPT         EMP_ID
---------- -------------------- ----------
1      IT Billing      1
2      Engineering      2
3      Finance        7
4      Engineering      3
5      Finance        4
6      Engineering      5
7      Finance        6

Ví dụ sau đây là cách sử dụng TABLE ALIAS, ở đây chúng ta sử dụng C làm bí danh cho bảng COMPANY và sử dụng D làm bí danh cho bảng DEPARTMENT.

sqlite> SELECT C.ID, C.NAME, C.AGE, D.DEPT
    FROM COMPANY AS C, DEPARTMENT AS D
    WHERE C.ID = D.EMP_ID;

Câu lệnh SQLite ở trên sẽ tạo ra kết quả như sau:

ID     NAME    AGE     DEPT
---------- ---------- ---------- ----------
1      Paul    32     IT Billing
2      Allen    25     Engineering
3      Teddy    23     Engineering
4      Mark    25     Finance
5      David    27     Engineering
6      Kim     22     Finance
7      James    24     Finance

Chúng ta cùng xem xét một ví dụ sau đây cho việc sử dụng COLUMN ALIAS trong đó COMPANY_ID là bí danh của cột ID và COMPANY_NAME là bí danh của cột name.

sqlite> SELECT C.ID AS COMPANY_ID, C.NAME AS COMPANY_NAME, C.AGE, D.DEPT
    FROM COMPANY AS C, DEPARTMENT AS D
    WHERE C.ID = D.EMP_ID;

Câu lệnh SQLite ở trên sẽ tạo ra kết quả như sau:

COMPANY_ID COMPANY_NAME AGE     DEPT
---------- ------------ ---------- ----------
1      Paul     32     IT Billing
2      Allen     25     Engineering
3      Teddy     23     Engineering
4      Mark     25     Finance
5      David     27     Engineering
6      Kim      22     Finance
7      James     24     Finance

Cùng chuyên mục:

Các hàm hữu ích trong SQLite

Các hàm hữu ích trong SQLite

SQLite có nhiều hàm dựng sẵn để thực hiện xử lý trên dữ liệu chuỗi…

Date & Time trong SQLite

Date & Time trong SQLite

SQLite hỗ trợ năm hàm ngày và giờ như date(timestring, modifiers...), time(timestring, modifiers...), datetime(timestring, modifiers...),…

VACUUM trong SQLite

VACUUM trong SQLite

Lệnh VACUUM trong SQLite làm sạch cơ sở dữ liệu chính bằng cách sao chép…

EXPLAIN trong SQLite

EXPLAIN trong SQLite

Câu lệnh SQLite có thể được bắt đầu bằng từ khóa "EXPLAIN" hoặc bằng cụm…

SQL Injection trong SQLite

SQL Injection trong SQLite

Nếu bạn nhận user input thông qua một Webpage và chèn nó vào trong một…

Tăng tự động AUTOINCREMENT trong SQLite

Tăng tự động AUTOINCREMENT trong SQLite

AUTOINCREMENT trong SQLite là một từ khóa được sử dụng để tự động tăng giá…

Subquery trong SQLite

Subquery trong SQLite

Subquery hoặc Inner query hoặc Nested query là một truy vấn bên trong một truy…

Transaction trong SQLite

Transaction trong SQLite

Một transaction là một đơn vị công việc được thực hiện đối với một cơ…

Tìm hiểu View trong SQLite

Tìm hiểu View trong SQLite

Một view không có gì khác hơn một câu lệnh SQLite được lưu trữ trong…

Lệnh TRUNCATE TABLE trong SQLite

Lệnh TRUNCATE TABLE trong SQLite

Thật không may, không có lệnh TRUNCATE TABLE trong SQLite nhưng bạn có thể sử…

Lệnh ALTER TABLE trong SQLite

Lệnh ALTER TABLE trong SQLite

Lệnh ALTER TABLE trong SQLite dùng để sửa đổi một bảng hiện có mà không…

Mệnh đề INDEXED BY trong SQLite

Mệnh đề INDEXED BY trong SQLite

Mệnh đề "INDEXED BY index-name" chỉ định rằng index-name phải được sử dụng để tìm…

Index trong SQLite

Index trong SQLite

Index là bảng tra cứu đặc biệt mà database search engine có thể sử dụng…

Tìm hiểu Trigger trong SQLite

Tìm hiểu Trigger trong SQLite

Trigger trong SQLite là các hàm callback, mà tự động được thực hiện/gọi (performed/invoked) khi…

Toán tử UNION trong SQLite

Toán tử UNION trong SQLite

Toán tử UNION trong SQLite được sử dụng để kết hợp các kết quả của…

Lệnh JOIN trong SQLite

Lệnh JOIN trong SQLite

Lệnh JOIN trong SQLite được sử dụng để kết hợp các bản ghi từ hai…

Các ràng buộc Constraint trong SQLite

Các ràng buộc Constraint trong SQLite

Các ràng buộc (Constraints) là các quy tắc được thi hành trên một cột dữ…

Lệnh PRAGMA trong SQLite

Lệnh PRAGMA trong SQLite

Lệnh PRAGMA trong SQLite là một lệnh đặc biệt được sử dụng để kiểm soát…

Từ khóa DISTINCT trong SQLite

Từ khóa DISTINCT trong SQLite

Từ khóa DISTINCT trong SQLite được sử dụng cùng với câu lệnh SELECT để loại…

Mệnh đề HAVING trong SQLite

Mệnh đề HAVING trong SQLite

Mệnh đề HAVING trong SQLite cho phép bạn chỉ định các điều kiện lọc kết…

Top