CĂN BẢN
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tìm hiểu cách tạo cơ sở dữ liệu trong SQLite

Trong SQLite, lệnh sqlite3 được sử dụng để tạo mới cơ sở dữ liệu trong SQLite. Bạn không cần phải có bất kỳ quyền đặc biệt nào để tạo cơ sở dữ liệu.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Cú pháp lệnh tạo cơ sở dữ liệu trong SQLite

Sau đây là cú pháp cơ bản của lệnh sqlite3 để tạo cơ sở dữ liệu:

$sqlite3 DatabaseName.db

Tất nhiên, tên cơ sở dữ liệu phải là duy nhất trong RDBMS.

2. Ví dụ lệnh tạo cơ sở dữ liệu trong SQLite

Nếu bạn muốn tạo cơ sở dữ liệu mới <testDB.db>, thì câu lệnh SQLITE3 sẽ như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

$sqlite3 testDB.db
SQLite version 3.7.15.2 2013-01-09 11:53:05
Enter ".help" for instructions
Enter SQL statements terminated with a ";"
sqlite>

Lệnh trên sẽ tạo một file testDB.db trong thư mục hiện tại. File này sẽ được sử dụng làm cơ sở dữ liệu bởi SQLite engine. Bạn để ý rằng, lệnh sqlite3 sẽ cung cấp dấu nhắc sqlite> sau khi tạo file cơ sở dữ liệu thành công.

Khi cơ sở dữ liệu được tạo, bạn có thể kiểm tra trong danh sách cơ sở dữ liệu bằng lệnh .database sau đây:

sqlite>.databases
name       file
--------------- ----------------------
main:      C:\sqlite\testDB.db

Bạn sử dụng lệnh .quit trong SQLite để ra khỏi dấu nhắc sqlite , cú pháp như sau:

sqlite>.quit
$

3. Câu lệnh .dump trong SQLite

Bạn có thể sử dụng lệnh .dump để xuất cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh trong file văn bản bằng lệnh SQLite sau tại dấu nhắc lệnh sau:

$sqlite3 testDB.db .dump > testDB.sql

Lệnh trên sẽ chuyển đổi toàn bộ nội dung của cơ sở dữ liệu testDB.db thành các câu lệnh SQLite và chuyển nó vào file văn bản ASCII testDB.sql. Bạn có thể thực hiện khôi phục từ testDB.sql được tạo theo cách đơn giản như sau:

$sqlite3 testDB.db < testDB.sql

 

Cùng chuyên mục:

Các hàm hữu ích trong SQLite

Các hàm hữu ích trong SQLite

SQLite có nhiều hàm dựng sẵn để thực hiện xử lý trên dữ liệu chuỗi…

Date & Time trong SQLite

Date & Time trong SQLite

SQLite hỗ trợ năm hàm ngày và giờ như date(timestring, modifiers...), time(timestring, modifiers...), datetime(timestring, modifiers...),…

VACUUM trong SQLite

VACUUM trong SQLite

Lệnh VACUUM trong SQLite làm sạch cơ sở dữ liệu chính bằng cách sao chép…

EXPLAIN trong SQLite

EXPLAIN trong SQLite

Câu lệnh SQLite có thể được bắt đầu bằng từ khóa "EXPLAIN" hoặc bằng cụm…

SQL Injection trong SQLite

SQL Injection trong SQLite

Nếu bạn nhận user input thông qua một Webpage và chèn nó vào trong một…

Tăng tự động AUTOINCREMENT trong SQLite

Tăng tự động AUTOINCREMENT trong SQLite

AUTOINCREMENT trong SQLite là một từ khóa được sử dụng để tự động tăng giá…

Subquery trong SQLite

Subquery trong SQLite

Subquery hoặc Inner query hoặc Nested query là một truy vấn bên trong một truy…

Transaction trong SQLite

Transaction trong SQLite

Một transaction là một đơn vị công việc được thực hiện đối với một cơ…

Tìm hiểu View trong SQLite

Tìm hiểu View trong SQLite

Một view không có gì khác hơn một câu lệnh SQLite được lưu trữ trong…

Lệnh TRUNCATE TABLE trong SQLite

Lệnh TRUNCATE TABLE trong SQLite

Thật không may, không có lệnh TRUNCATE TABLE trong SQLite nhưng bạn có thể sử…

Lệnh ALTER TABLE trong SQLite

Lệnh ALTER TABLE trong SQLite

Lệnh ALTER TABLE trong SQLite dùng để sửa đổi một bảng hiện có mà không…

Mệnh đề INDEXED BY trong SQLite

Mệnh đề INDEXED BY trong SQLite

Mệnh đề "INDEXED BY index-name" chỉ định rằng index-name phải được sử dụng để tìm…

Index trong SQLite

Index trong SQLite

Index là bảng tra cứu đặc biệt mà database search engine có thể sử dụng…

Tìm hiểu Trigger trong SQLite

Tìm hiểu Trigger trong SQLite

Trigger trong SQLite là các hàm callback, mà tự động được thực hiện/gọi (performed/invoked) khi…

Cú pháp ALIAS trong SQLite

Cú pháp ALIAS trong SQLite

Bạn có thể đổi tên tạm thời một bảng hoặc một cột bằng cách đặt…

Toán tử UNION trong SQLite

Toán tử UNION trong SQLite

Toán tử UNION trong SQLite được sử dụng để kết hợp các kết quả của…

Lệnh JOIN trong SQLite

Lệnh JOIN trong SQLite

Lệnh JOIN trong SQLite được sử dụng để kết hợp các bản ghi từ hai…

Các ràng buộc Constraint trong SQLite

Các ràng buộc Constraint trong SQLite

Các ràng buộc (Constraints) là các quy tắc được thi hành trên một cột dữ…

Lệnh PRAGMA trong SQLite

Lệnh PRAGMA trong SQLite

Lệnh PRAGMA trong SQLite là một lệnh đặc biệt được sử dụng để kiểm soát…

Từ khóa DISTINCT trong SQLite

Từ khóa DISTINCT trong SQLite

Từ khóa DISTINCT trong SQLite được sử dụng cùng với câu lệnh SELECT để loại…

Top
Link mới nhất, hôm nay, Bóng đá , pw, , ,