CĂN BẢN
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tìm hiểu Trigger trong SQLite

Trong bài học hôm nay mình sẽ giới thiệu một khái niệm khá quen thuộc trong SQLite đó trigger. Vậy trigger trong SQLite là gì? Nó được sử dụng trong SQLite như thế nào. Chúng ta cùng tìm hiểu trong nội dung tiếp theo.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Trigger trong SQLite là gì?

Trigger trong SQLite là các hàm callback, mà tự động được thực hiện/gọi (performed/invoked) khi một sự kiện trong cơ sở dữ liệu xuất hiện. Sau đây là một số điểm quan trọng về Trigger trong SQLite:

 • Trigger trong SQLite có thể được chỉ định để trigger bất cứ khi nào xảy ra DELETE, INSERT hoặc UPDATE của một bảng cơ sở dữ liệu cụ thể hoặc bất cứ khi nào UPDATE xảy ra trên một hoặc nhiều cột trong một bảng.
 • Tại thời điểm này, SQLite chỉ hỗ trợ trigger FOR EACH ROW chứ không hỗ trợ trigger FOR EACH STATEMENT. Do đó, việc chỉ định rõ ràng FOR EACH ROW là tùy chọn.
 • Cả mệnh đề WHERE và các hành động trigger đều có thể truy cập các phần tử của hàng được chèn, xóa hoặc cập nhật bằng cách sử dụng các tham chiếu của mẫu NEW.column-nameOLD.column-name, trong đó column-name là tên của một cột trong bảng mà trigger được liên kết đến.
 • Nếu mệnh đề WHERE được cung cấp, các câu lệnh SQLite được chỉ định chỉ được thực thi cho các hàng mà mệnh đề WHERE là đúng. Nếu không có mệnh đề WHERE được cung cấp, các câu lệnh SQLite được thực thi cho tất cả các hàng.
 • Từ khóa BEFORE hoặc AFTER xác định khi nào các hành động trigger sẽ được thực thi liên quan đến việc chèn, sửa đổi hoặc xóa hàng.
 • Các trigger được tự động xóa khi bảng mà chúng được liên kết bị xóa.
 • Bảng được sửa đổi phải tồn tại trong cùng một cơ sở dữ liệu với bảng hoặc view mà trigger được gắn kết và chỉ sử dụng tablename chứ không phải database.tablename.
 • Một hàm đặc biệt trong SQLite đó là hàm RAISE() có thể được sử dụng bên trong một Trigger để tạo một ngoại lệ.

2. Cú pháp của trigger trong SQLite

Sau đây là cú pháp cơ bản của việc tạo ra một trigger.

CREATE TRIGGER trigger_name [BEFORE|AFTER] event_name 
ON table_name
BEGIN
 -- Trigger logic goes here....
END;

Ở đây, event_name có thể là hoạt động cơ sở dữ liệu INSERT, DELETE, và UPDATE trên bảng table_name được đề cập. Bạn có thể tùy ý chỉ định FOR EACH ROW sau table name.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Sau đây là cú pháp để tạo một trigger trên một hoạt động UPDATE trên một hoặc nhiều cột được chỉ định của bảng.

CREATE TRIGGER trigger_name [BEFORE|AFTER] UPDATE OF column_name 
ON table_name
BEGIN
  -- Trigger logic goes here....
END;

3. Ví dụ của trigger trong SQLite

Giả sử chúng ta đã có bảng COMPANY có cấu trúc định nghĩa bảng như sau:

sqlite> CREATE TABLE COMPANY(
  ID INT PRIMARY KEY   NOT NULL,
  NAME      TEXT  NOT NULL,
  AGE      INT   NOT NULL,
  ADDRESS    CHAR(50),
  SALARY     REAL
);

Và bảng AUDIT có cấu trúc định nghĩa bảng như sau:

sqlite> CREATE TABLE AUDIT(
  EMP_ID INT NOT NULL,
  ENTRY_DATE TEXT NOT NULL
);

Bây giờ chúng ta sẽ tạo một trigger trên bảng COMPANY như sau:

sqlite> CREATE TRIGGER audit_log AFTER INSERT 
ON COMPANY
BEGIN
  INSERT INTO AUDIT(EMP_ID, ENTRY_DATE) VALUES (new.ID, datetime('now'));
END;

Bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu chèn một bản ghi vào bảng COMPANY, điều này sẽ tạo ra một bản ghi trong bảng AUDIT.  Câu lệnh để tạo một bản ghi trong bảng COMPANY như sau:

sqlite> INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY)
VALUES (1, 'Paul', 32, 'California', 20000.00 );

Điều này sẽ tạo một bản ghi trong bảng COMPANY như sau:

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1      Paul    32     California 20000.0

Đồng thời, một bản ghi sẽ được tạo trong bảng AUDIT. Bản ghi này là kết quả của một trigger, mà chúng ta đã tạo trên hoạt động INSERT trong bảng COMPANY. Tương tự, chúng ta có thể tạo các trigger của mình trên các hoạt động UPDATEDELETE tùy theo yêu cầu của mình.

EMP_ID   ENTRY_DATE
---------- -------------------
1      2013-04-05 06:26:00

4. Liệt kê các Trigger trong SQLite

Bạn có thể liệt kê tất cả các trigger từ bảng sqlite_master như sau:

sqlite> SELECT name FROM sqlite_master
WHERE type = 'trigger';

Câu lệnh SQLite ở trên sẽ liệt kê chỉ một trigger như sau:

name
----------
audit_log

Nếu bạn muốn liệt kê các kích hoạt trên một bảng cụ thể, thì hãy sử dụng toán tử AND với tên bảng như sau:

sqlite> SELECT name FROM sqlite_master
WHERE type = 'trigger' AND tbl_name = 'COMPANY';

Câu lệnh SQLite ở trên cũng sẽ liệt kê chỉ một trigger như sau:

name
----------
audit_log

5. Lệnh xóa trigger trong SQLite

Sau đây là lệnh DROP, có thể được sử dụng để xóa trigger hiện có.

sqlite> DROP TRIGGER trigger_name;

Cùng chuyên mục:

Các hàm hữu ích trong SQLite

Các hàm hữu ích trong SQLite

SQLite có nhiều hàm dựng sẵn để thực hiện xử lý trên dữ liệu chuỗi…

Date & Time trong SQLite

Date & Time trong SQLite

SQLite hỗ trợ năm hàm ngày và giờ như date(timestring, modifiers...), time(timestring, modifiers...), datetime(timestring, modifiers...),…

VACUUM trong SQLite

VACUUM trong SQLite

Lệnh VACUUM trong SQLite làm sạch cơ sở dữ liệu chính bằng cách sao chép…

EXPLAIN trong SQLite

EXPLAIN trong SQLite

Câu lệnh SQLite có thể được bắt đầu bằng từ khóa "EXPLAIN" hoặc bằng cụm…

SQL Injection trong SQLite

SQL Injection trong SQLite

Nếu bạn nhận user input thông qua một Webpage và chèn nó vào trong một…

Tăng tự động AUTOINCREMENT trong SQLite

Tăng tự động AUTOINCREMENT trong SQLite

AUTOINCREMENT trong SQLite là một từ khóa được sử dụng để tự động tăng giá…

Subquery trong SQLite

Subquery trong SQLite

Subquery hoặc Inner query hoặc Nested query là một truy vấn bên trong một truy…

Transaction trong SQLite

Transaction trong SQLite

Một transaction là một đơn vị công việc được thực hiện đối với một cơ…

Tìm hiểu View trong SQLite

Tìm hiểu View trong SQLite

Một view không có gì khác hơn một câu lệnh SQLite được lưu trữ trong…

Lệnh TRUNCATE TABLE trong SQLite

Lệnh TRUNCATE TABLE trong SQLite

Thật không may, không có lệnh TRUNCATE TABLE trong SQLite nhưng bạn có thể sử…

Lệnh ALTER TABLE trong SQLite

Lệnh ALTER TABLE trong SQLite

Lệnh ALTER TABLE trong SQLite dùng để sửa đổi một bảng hiện có mà không…

Mệnh đề INDEXED BY trong SQLite

Mệnh đề INDEXED BY trong SQLite

Mệnh đề "INDEXED BY index-name" chỉ định rằng index-name phải được sử dụng để tìm…

Index trong SQLite

Index trong SQLite

Index là bảng tra cứu đặc biệt mà database search engine có thể sử dụng…

Cú pháp ALIAS trong SQLite

Cú pháp ALIAS trong SQLite

Bạn có thể đổi tên tạm thời một bảng hoặc một cột bằng cách đặt…

Toán tử UNION trong SQLite

Toán tử UNION trong SQLite

Toán tử UNION trong SQLite được sử dụng để kết hợp các kết quả của…

Lệnh JOIN trong SQLite

Lệnh JOIN trong SQLite

Lệnh JOIN trong SQLite được sử dụng để kết hợp các bản ghi từ hai…

Các ràng buộc Constraint trong SQLite

Các ràng buộc Constraint trong SQLite

Các ràng buộc (Constraints) là các quy tắc được thi hành trên một cột dữ…

Lệnh PRAGMA trong SQLite

Lệnh PRAGMA trong SQLite

Lệnh PRAGMA trong SQLite là một lệnh đặc biệt được sử dụng để kiểm soát…

Từ khóa DISTINCT trong SQLite

Từ khóa DISTINCT trong SQLite

Từ khóa DISTINCT trong SQLite được sử dụng cùng với câu lệnh SELECT để loại…

Mệnh đề HAVING trong SQLite

Mệnh đề HAVING trong SQLite

Mệnh đề HAVING trong SQLite cho phép bạn chỉ định các điều kiện lọc kết…

Top