Từ khóa DISTINCT trong SQLite

TUYỂN ĐỐI TÁC HỢP TÁC PHÁT TRIỂN
Với mong muốn phát triể freetuts mạnh hơn nên mình tuyển đối tác. Xem tại đây!

Từ khóa DISTINCT trong SQLite được sử dụng cùng với câu lệnh SELECT để loại bỏ tất cả các bản ghi trùng lặp và chỉ lấy các bản ghi duy nhất.

Có thể có một tình huống khi bạn có nhiều bản ghi trùng lặp trong một bảng. Trong khi lấy các bản ghi như vậy, sẽ tốt hơn nếu chỉ lấy các bản ghi duy nhất thay vì lấy tất cả các bản ghi trùng lặp.

1. Cú pháp DISTINCT trong SQLite

Sau đây là cú pháp cơ bản của từ khóa DISTINCT để loại bỏ các bản ghi trùng lặp.

SELECT DISTINCT column1, column2,.....columnN 
FROM table_name
WHERE [condition]

2. Ví dụ DISTINCT trong SQLite

Giả sử chúng ta có bảng COMPANY có các dòng dữ liệu sau:

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1      Paul    32     California 20000.0
2      Allen    25     Texas    15000.0
3      Teddy    23     Norway   20000.0
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
5      David    27     Texas    85000.0
6      Kim     22     South-Hall 45000.0
7      James    24     Houston   10000.0
8      Paul    24     Houston   20000.0
9      James    44     Norway   5000.0
10     James    45     Texas    5000.0

Ví dụ sau đây sẽ lấy tất cả name trong bảng COMPANY, bao gồm tất cả name bị trùng lặp nhau.

sqlite> SELECT name FROM COMPANY;

Và kết quả của ví dụ trên như sau:

NAME
----------
Paul
Allen
Teddy
Mark
David
Kim
James
Paul
James
James

Bây giờ, chúng ta hãy sử dụng từ khóa DISTINCT với truy vấn SELECT ở trên và xem kết quả (name trả về là duy nhất)

NAME
----------
Paul
Allen
Teddy
Mark
David
Kim
James

-------------------#####-------------------

Loạt bài SQLite được biên dịch từ TutorialsPoint.

Chủ đề Học SQLite

Bạn đang tìm Hosting / VPS để chạy dự án?

Hiện nay, Tinohost là một trong những nhà cung cấp Hosting tốt nhất Việt Nam. Với đội ngũ hỗ trợ nhanh chóng, giá cả phù hợp, nhiều dịch vụ miễn phí kèm theo như:

 • Hỗ trợ di chuyển dữ liệu
 • Cho dùng thử 7 ngày miễn phí
 • Tự động backup cho khách hàng (cả VPS cũng đc backup)

Sử dụng mã TINO30_2020 để được giảm 30% nhé

VÀO TINOHOST NGAY