CĂN BẢN
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tìm hiểu ATTACH DATABASE trong SQLite

Hãy xem xét một trường hợp khi bạn có sẵn nhiều cơ sở dữ liệu và bạn muốn sử dụng bất kỳ cơ sở dữ liệu nào tại một thời điểm. Câu lệnh ATTACH DATABASE trong SQLite được sử dụng để chọn một cơ sở dữ liệu cụ thể và sau lệnh này, tất cả các câu lệnh SQLite sẽ được thực thi trong cơ sở dữ liệu được attach.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Cú pháp lệnh Attach Database trong SQLite

Sau đây là cú pháp cơ bản của câu lệnh ATTACH DATABASE trong SQLite.

ATTACH DATABASE 'DatabaseName' As 'Alias-Name';

Lệnh trên cũng sẽ tạo cơ sở dữ liệu trong trường hợp cơ sở dữ liệu chưa được tạo, nếu không, nó sẽ chỉ đính kèm tên file cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu 'Alias-Name'.

2. Ví dụ lệnh Attach Database trong SQLite

Nếu bạn muốn attach một cơ sở dữ liệu testDB.db đang tồn tại, thì câu lệnh ATTACH DATABASE sẽ như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

sqlite> ATTACH DATABASE 'testDB.db' as 'TEST';

Sử dụng lệnh .database để hiển thị attach database.

sqlite> .database
name       file
--------------- ----------------------
main:       C:\sqlite\testDB.db
TEST:       C:\sqlite\testDB.db

Các cơ sở dữ liệu tên main và temp được dành riêng tương ứng cho một Primary Database và một Database để giữ các bảng tạm thời và các đối tượng dữ liệu tạm thời khác. Cả hai cơ sở dữ liệu tên này đều tồn tại cho mỗi kết nối Database và không nên được sử dụng để attach, nếu không thì bạn sẽ nhận một cảnh báo như sau:

sqlite> ATTACH DATABASE 'testDB.db' as 'TEMP';
Error: database TEMP is already in use
sqlite> ATTACH DATABASE 'testDB.db' as 'main';
Error: database TEMP is already in use

Cùng chuyên mục:

Các hàm hữu ích trong SQLite

Các hàm hữu ích trong SQLite

SQLite có nhiều hàm dựng sẵn để thực hiện xử lý trên dữ liệu chuỗi…

Date & Time trong SQLite

Date & Time trong SQLite

SQLite hỗ trợ năm hàm ngày và giờ như date(timestring, modifiers...), time(timestring, modifiers...), datetime(timestring, modifiers...),…

VACUUM trong SQLite

VACUUM trong SQLite

Lệnh VACUUM trong SQLite làm sạch cơ sở dữ liệu chính bằng cách sao chép…

EXPLAIN trong SQLite

EXPLAIN trong SQLite

Câu lệnh SQLite có thể được bắt đầu bằng từ khóa "EXPLAIN" hoặc bằng cụm…

SQL Injection trong SQLite

SQL Injection trong SQLite

Nếu bạn nhận user input thông qua một Webpage và chèn nó vào trong một…

Tăng tự động AUTOINCREMENT trong SQLite

Tăng tự động AUTOINCREMENT trong SQLite

AUTOINCREMENT trong SQLite là một từ khóa được sử dụng để tự động tăng giá…

Subquery trong SQLite

Subquery trong SQLite

Subquery hoặc Inner query hoặc Nested query là một truy vấn bên trong một truy…

Transaction trong SQLite

Transaction trong SQLite

Một transaction là một đơn vị công việc được thực hiện đối với một cơ…

Tìm hiểu View trong SQLite

Tìm hiểu View trong SQLite

Một view không có gì khác hơn một câu lệnh SQLite được lưu trữ trong…

Lệnh TRUNCATE TABLE trong SQLite

Lệnh TRUNCATE TABLE trong SQLite

Thật không may, không có lệnh TRUNCATE TABLE trong SQLite nhưng bạn có thể sử…

Lệnh ALTER TABLE trong SQLite

Lệnh ALTER TABLE trong SQLite

Lệnh ALTER TABLE trong SQLite dùng để sửa đổi một bảng hiện có mà không…

Mệnh đề INDEXED BY trong SQLite

Mệnh đề INDEXED BY trong SQLite

Mệnh đề "INDEXED BY index-name" chỉ định rằng index-name phải được sử dụng để tìm…

Index trong SQLite

Index trong SQLite

Index là bảng tra cứu đặc biệt mà database search engine có thể sử dụng…

Tìm hiểu Trigger trong SQLite

Tìm hiểu Trigger trong SQLite

Trigger trong SQLite là các hàm callback, mà tự động được thực hiện/gọi (performed/invoked) khi…

Cú pháp ALIAS trong SQLite

Cú pháp ALIAS trong SQLite

Bạn có thể đổi tên tạm thời một bảng hoặc một cột bằng cách đặt…

Toán tử UNION trong SQLite

Toán tử UNION trong SQLite

Toán tử UNION trong SQLite được sử dụng để kết hợp các kết quả của…

Lệnh JOIN trong SQLite

Lệnh JOIN trong SQLite

Lệnh JOIN trong SQLite được sử dụng để kết hợp các bản ghi từ hai…

Các ràng buộc Constraint trong SQLite

Các ràng buộc Constraint trong SQLite

Các ràng buộc (Constraints) là các quy tắc được thi hành trên một cột dữ…

Lệnh PRAGMA trong SQLite

Lệnh PRAGMA trong SQLite

Lệnh PRAGMA trong SQLite là một lệnh đặc biệt được sử dụng để kiểm soát…

Từ khóa DISTINCT trong SQLite

Từ khóa DISTINCT trong SQLite

Từ khóa DISTINCT trong SQLite được sử dụng cùng với câu lệnh SELECT để loại…

Top
Link mới nhất, hôm nay, Bóng đá , pw,