CĂN BẢN
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT
Thông báo trang web đã đổi chủ: Chúng tôi sẽ sàn lọc nội dung, loại bỏ các bài viết vi phạm.

Lệnh tạo bảng Create Table trong SQLite

Câu lệnh CREATE TABLE trong SQLite được sử dụng để tạo mới một bảng trong bất kỳ cơ sở dữ liệu nào. Tạo một bảng cơ bản liên quan đến việc đặt tên bảng và xác định các cột và loại dữ liệu của từng cột.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Cú pháp lệnh Create Table

Sau đây là cú pháp cơ bản của câu lệnh CREATE TABLE.

CREATE TABLE database_name.table_name(
  column1 datatype PRIMARY KEY(one or more columns),
  column2 datatype,
  column3 datatype,
  .....
  columnN datatype
);

CREATE TABLE là từ khóa báo cho hệ thống cơ sở dữ liệu để tạo mới một bảng. Tên hoặc định danh duy nhất cho bảng theo sau câu lệnh CREATE TABLE. Bạn có thể chỉ định tùy ý tên cơ sở dữ liệu (database_name) cùng với tên bảng (table_name).

2. Ví dụ lệnh Create Table

Sau đây là một ví dụ tạo bảng COMPANY với ID là khóa chính và KHÔNG NULL là các ràng buộc cho thấy các trường này không thể là NULL khi tạo bản ghi trong bảng này.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

sqlite> CREATE TABLE COMPANY(
  ID INT PRIMARY KEY   NOT NULL,
  NAME      TEXT  NOT NULL,
  AGE      INT   NOT NULL,
  ADDRESS    CHAR(50),
  SALARY     REAL
);

Chúng ta tạo thêm một bảng nữa, nó sẽ được sử dụng trong các bài tiếp theo.

sqlite> CREATE TABLE DEPARTMENT(
  ID INT PRIMARY KEY   NOT NULL,
  DEPT      CHAR(50) NOT NULL,
  EMP_ID     INT   NOT NULL
);

Các bạn có thể xác minh xem bảng của mình đã được tạo thành công hay chưa bằng lệnh .tables, lệnh này sẽ được sử dụng để liệt kê tất cả các bảng trong attached database.

sqlite>.tables
COMPANY   DEPARTMENT

Ở đây, các bạn sẽ thấy bảng COMPANY xuất hiện hai lần bởi vì nó hiển thị bảng COMPANY cho main database và bảng test.COMPANY cho test alias đã được tạo cho testDB.db của các bạn. Các bạn có thể lấy thông tin đầy đủ về một bảng bằng cách sử dụng lệnh .schema như sau:

sqlite>.schema COMPANY
CREATE TABLE COMPANY(
  ID INT PRIMARY KEY   NOT NULL,
  NAME      TEXT  NOT NULL,
  AGE      INT   NOT NULL,
  ADDRESS    CHAR(50),
  SALARY     REAL
);

Cùng chuyên mục:

Các hàm hữu ích trong SQLite

Các hàm hữu ích trong SQLite

SQLite có nhiều hàm dựng sẵn để thực hiện xử lý trên dữ liệu chuỗi…

Date & Time trong SQLite

Date & Time trong SQLite

SQLite hỗ trợ năm hàm ngày và giờ như date(timestring, modifiers...), time(timestring, modifiers...), datetime(timestring, modifiers...),…

VACUUM trong SQLite

VACUUM trong SQLite

Lệnh VACUUM trong SQLite làm sạch cơ sở dữ liệu chính bằng cách sao chép…

EXPLAIN trong SQLite

EXPLAIN trong SQLite

Câu lệnh SQLite có thể được bắt đầu bằng từ khóa "EXPLAIN" hoặc bằng cụm…

SQL Injection trong SQLite

SQL Injection trong SQLite

Nếu bạn nhận user input thông qua một Webpage và chèn nó vào trong một…

Tăng tự động AUTOINCREMENT trong SQLite

Tăng tự động AUTOINCREMENT trong SQLite

AUTOINCREMENT trong SQLite là một từ khóa được sử dụng để tự động tăng giá…

Subquery trong SQLite

Subquery trong SQLite

Subquery hoặc Inner query hoặc Nested query là một truy vấn bên trong một truy…

Transaction trong SQLite

Transaction trong SQLite

Một transaction là một đơn vị công việc được thực hiện đối với một cơ…

Tìm hiểu View trong SQLite

Tìm hiểu View trong SQLite

Một view không có gì khác hơn một câu lệnh SQLite được lưu trữ trong…

Lệnh TRUNCATE TABLE trong SQLite

Lệnh TRUNCATE TABLE trong SQLite

Thật không may, không có lệnh TRUNCATE TABLE trong SQLite nhưng bạn có thể sử…

Lệnh ALTER TABLE trong SQLite

Lệnh ALTER TABLE trong SQLite

Lệnh ALTER TABLE trong SQLite dùng để sửa đổi một bảng hiện có mà không…

Mệnh đề INDEXED BY trong SQLite

Mệnh đề INDEXED BY trong SQLite

Mệnh đề "INDEXED BY index-name" chỉ định rằng index-name phải được sử dụng để tìm…

Index trong SQLite

Index trong SQLite

Index là bảng tra cứu đặc biệt mà database search engine có thể sử dụng…

Tìm hiểu Trigger trong SQLite

Tìm hiểu Trigger trong SQLite

Trigger trong SQLite là các hàm callback, mà tự động được thực hiện/gọi (performed/invoked) khi…

Cú pháp ALIAS trong SQLite

Cú pháp ALIAS trong SQLite

Bạn có thể đổi tên tạm thời một bảng hoặc một cột bằng cách đặt…

Toán tử UNION trong SQLite

Toán tử UNION trong SQLite

Toán tử UNION trong SQLite được sử dụng để kết hợp các kết quả của…

Lệnh JOIN trong SQLite

Lệnh JOIN trong SQLite

Lệnh JOIN trong SQLite được sử dụng để kết hợp các bản ghi từ hai…

Các ràng buộc Constraint trong SQLite

Các ràng buộc Constraint trong SQLite

Các ràng buộc (Constraints) là các quy tắc được thi hành trên một cột dữ…

Lệnh PRAGMA trong SQLite

Lệnh PRAGMA trong SQLite

Lệnh PRAGMA trong SQLite là một lệnh đặc biệt được sử dụng để kiểm soát…

Từ khóa DISTINCT trong SQLite

Từ khóa DISTINCT trong SQLite

Từ khóa DISTINCT trong SQLite được sử dụng cùng với câu lệnh SELECT để loại…

Top