EXPLAIN trong SQLite

Câu lệnh SQLite có thể được bắt đầu bằng từ khóa "EXPLAIN" hoặc bằng cụm từ "EXPLAIN QUERY PLAN" được sử dụng để mô tả các chi tiết của bảng.

Việc sửa đổi làm cho câu lệnh SQLite hoạt động như một truy vấn và trả về thông tin về câu lệnh SQLite sẽ hoạt động như thế nào nếu từ khóa hoặc cụm từ EXPLAIN bị bỏ qua.

 • Đầu ra từ EXPLAINEXPLAIN QUERY PLAN chỉ dành cho phân tích và xử lý sự cố tương tác.
 • Các ứng dụng không nên sử dụng EXPLAIN hoặc EXPLAIN QUERY PLAN vì hành vi chính xác của chúng là khác nhau và chỉ được ghi lại một phần.

1. Cú pháp EXPLAIN trong SQLite

Cú pháp cho EXPLAIN trong SQLite như sau:

EXPLAIN [SQLite Query]

Cú pháp của EXPLAIN QUERY PLAN trong SQLite như sau:

EXPLAIN QUERY PLAN [SQLite Query]

2. Ví dụ EXPLAIN trong SQLite

Giả sử chúng ta có bảng COMPANY có các bản ghi như sau:

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1      Paul    32     California 20000.0
2      Allen    25     Texas    15000.0
3      Teddy    23     Norway   20000.0
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
5      David    27     Texas    85000.0
6      Kim     22     South-Hall 45000.0
7      James    24     Houston   10000.0

Bây giờ, chúng ta hãy kiểm tra sub-query sau với câu lệnh SELECT

sqlite> EXPLAIN SELECT * FROM COMPANY WHERE Salary >= 20000;

Điều này sẽ tạo ra kết quả sau đây.

addr    opcode   p1     p2     p3
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
0      Goto    0      19
1      Integer   0      0
2      OpenRead  0      8
3      SetNumColu 0      5
4      Rewind   0      17
5      Column   0      4
6      RealAffini 0      0
7      Integer   20000    0
8      Lt     357     16     collseq(BI
9      Rowid    0      0
10     Column   0      1
11     Column   0      2
12     Column   0      3
13     Column   0      4
14     RealAffini 0      0
15     Callback  5      0
16     Next    0      5
17     Close    0      0
18     Halt    0      0
19     Transactio 0      0
20     VerifyCook 0      38
21     Goto    0      1
22     Noop    0      0

Bây giờ, chúng ta hãy kiểm tra Explain Query Plan sau đây với câu lệnh SELECT

SQLite> EXPLAIN QUERY PLAN SELECT * FROM COMPANY WHERE Salary >= 20000;

order    from    detail
---------- ---------- -------------
0      0      TABLE COMPANY

-------------------#####-------------------

Loạt bài SQLite được biên dịch từ TutorialsPoint.

Khóa học nên xem

Nguồn: freetuts.net