Tăng tự động AUTOINCREMENT trong SQLite

AUTOINCREMENT trong SQLite là một từ khóa được sử dụng để tự động tăng giá trị của một trường trong bảng. Chúng ta có thể tự động tăng giá trị trường bằng cách sử dụng từ khóa AUTOINCREMENT khi tạo bảng có tên cột cụ thể để tăng tự động.

Từ khóa AUTOINCREMENT chỉ có thể được sử dụng với trường INTEGER.

1. Cú pháp AUTOINCREMENT trong SQLite

Cách sử dụng cơ bản của từ khóa AUTOINCREMENT trong SQLite như sau:

CREATE TABLE table_name(
  column1 INTEGER AUTOINCREMENT,
  column2 datatype,
  column3 datatype,
  .....
  columnN datatype,
);

2. Ví dụ AUTOINCREMENT trong SQLite

Giả sử chúng ta có bảng COMPANY có cấu trúc tạo bảng như sau:

sqlite> CREATE TABLE COMPANY(
  ID INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  NAME      TEXT   NOT NULL,
  AGE      INT    NOT NULL,
  ADDRESS    CHAR(50),
  SALARY     REAL
);

Bây giờ, chúng ta chèn các bản ghi sau vào bảng COMPANY.

INSERT INTO COMPANY (NAME,AGE,ADDRESS,SALARY)
VALUES ( 'Paul', 32, 'California', 20000.00 );

INSERT INTO COMPANY (NAME,AGE,ADDRESS,SALARY)
VALUES ('Allen', 25, 'Texas', 15000.00 );

INSERT INTO COMPANY (NAME,AGE,ADDRESS,SALARY)
VALUES ('Teddy', 23, 'Norway', 20000.00 );

INSERT INTO COMPANY (NAME,AGE,ADDRESS,SALARY)
VALUES ( 'Mark', 25, 'Rich-Mond ', 65000.00 );

INSERT INTO COMPANY (NAME,AGE,ADDRESS,SALARY)
VALUES ( 'David', 27, 'Texas', 85000.00 );

INSERT INTO COMPANY (NAME,AGE,ADDRESS,SALARY)
VALUES ( 'Kim', 22, 'South-Hall', 45000.00 );

INSERT INTO COMPANY (NAME,AGE,ADDRESS,SALARY)
VALUES ( 'James', 24, 'Houston', 10000.00 );

Điều này sẽ chèn 7 bản ghi vào bảng COMPANY , kết quả như sau:

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1      Paul    32     California 20000.0
2      Allen    25     Texas    15000.0
3      Teddy    23     Norway   20000.0
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
5      David    27     Texas    85000.0
6      Kim     22     South-Hall 45000.0
7      James    24     Houston   10000.0

-------------------#####-------------------

Loạt bài SQLite được biên dịch từ TutorialsPoint.

Ngẫu nhiên