Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm CEIL trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm CEIL trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm CEIL trả về giá trị nguyên nhỏ nhất lớn hơn hoặc bằng một số.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm CEIL trong MySQL là:

CEIL( number )

Trong đó:

  • number: Giá trị được sử dụng để tìm giá trị nguyên nhỏ nhất.

3. Version

Hàm CEIL có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0.6

4. Ví dụ

mysql> SELECT CEIL(35.734);
Ket qua: 36

mysql> SELECT CEIL(35.12734);
Ket qua: 36

mysql> SELECT CEIL(35);
Ket qua: 35

mysql> SELECT CEIL(-35.894);
Ket qua: -35

mysql> SELECT CEIL(-35.135);
Ket qua: -35

mysql> SELECT CEIL(-35);
Ket qua: -35

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP