Hàm CHAR_LENGTH trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm CHAR_LENGTH trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm CHAR_LENGTH trả về độ dài của chuỗi đã chỉ định.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm CHAR_LENGTH trong MySQL là:

CHAR_LENGTH( string )

Trong đó:

string: là chuỗi để tính độ dài

3. Version

Hàm CHAR_LENGTH có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT CHAR_LENGTH(NULL);
Ket qua: NULL

mysql> SELECT CHAR_LENGTH('');
Ket qua: 0

mysql> SELECT CHAR_LENGTH(' ');
Ket qua: 1

mysql> SELECT CHAR_LENGTH('freetuts.net');
Ket qua: 12

mysql> SELECT CHAR_LENGTH('freetut xin chao moi nguoi');
Ket qua: 26

 

Nguồn: freetuts.net