Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm COALESCE trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm COALESCE trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm COALESCE trả về biểu thức không null đầu tiên trong danh sách.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm COALESCE trong MySQL là:

COALESCE( expression1, expression2, ... expression_n )

Trong đó:

  • expression1 đến expression_n: Các biểu thức để kiểm tra các giá trị khác null.

Lưu ý:

  • Nếu tất cả các biểu thức có giá trị là null, thì hàm COALESCE sẽ trả về null.

3. Version

Hàm COALESCE có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT COALESCE(null, null, null, 'test1', 'test2');
Ket qua: 'test1'

mysql> SELECT COALESCE('test1', 'test2', null, 'test1', 'test4', null);
Ket qua: 'test1'

mysql> SELECT COALESCE(null, 1, 2, 3, null, 4, 5, 6, 7);
Ket qua: 1

mysql> SELECT COALESCE(null, 'freetus.net', 'myfreetus.net');
Ket qua: 'freetus.net'

mysql> SELECT COALESCE(null, null, null, null, null);
Ket qua: NULL

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP