Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm CURRENT_TIME trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm CURRENT_TIME trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm CURRENT_TIME trả về thời gian hiện tại.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm CURRENT_TIME trong MySQL là:

CURRENT_TIME( )

Trong đó:

  • Hàm CURRENT_TIME sẽ trả về ngày hiện tại dưới định dạng 'HH: MM: SS', nếu được sử dụng trong ngữ cảnh chuỗi.
  • Hàm CURRENT_TIME sẽ trả về ngày hiện tại dưới dạng định dạng HHMMSS, nếu được sử dụng trong ngữ cảnh số trong các phiên bản của MySQL trước MySQL 4.1.13.
  • Hàm CURRENT_TIME sẽ trả về ngày hiện tại dưới định dạng HHMMSS.uuuuuu, nếu được sử dụng trong ngữ cảnh số trong các phiên bản của MySQL 4.1.13 trở lên.

3. Version

Hàm CURRENT_TIME có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT CURRENT_TIME();
Ket qua: '23:47:35'

mysql> SELECT CURRENT_TIME() + 5;
Ket qua: 1234760

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP