Hàm DEGREES trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm DEGREES trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm DEGREES chuyển đổi giá trị radian thành độ.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm DEGREES trong MySQL là:

DEGREES( number )

Trong đó:

  • number: Giá trị tính bằng radian sẽ được chuyển đổi sang độ.

3. Version

The DEGREES function can be used in the following versions of MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT DEGREES(3.5);
Ket qua: 200.53522829578813

mysql> SELECT DEGREES(-0.9);
Ket qua: -51.56620156177409

mysql> SELECT DEGREES(PI()*3);
Ket qua: 540

 

Nguồn: freetuts.net