Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm FIELD trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm FIELD trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm FIELD  trả về vị trí của một giá trị trong danh sách các giá trị.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm FIELD trong MySQL là:

FIELD( value, val1, val2, val3, ... )

Trong đó:

value: Giá trị cần tìm trong danh sách

val1, val2, val3, ...: Danh sách các giá trị sẽ được tìm kiếm.

Lưu ý:

  • Nếu không tìm thấy giá trị trong danh sách các giá trị (val1, val2, val3, ...), hàm FIELD sẽ trả về 0.
  • Nếu giá trị là NULL, hàm FIELD sẽ trả về 0.
  • Nếu tất cả các đối số trong hàm FIELD là các giá trị chuỗi, thì việc tìm kiếm được thực hiện dưới dạng các giá trị chuỗi
  • Nếu tất cả các đối số trong hàm FIELD là các giá trị số, thì việc tìm kiếm được thực hiện dưới dạng các giá trị số

3. Version

Hàm FIELD có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT FIELD('c', 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f');
Ket qua: 3

mysql> SELECT FIELD('C', 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f');
Ket qua: 3

mysql> SELECT FIELD(20, 10, 20, 15, 40);
Ket qua: 2

mysql> SELECT FIELD('d', 'a', 'b', 'c');
Ket qua: 0

mysql> SELECT FIELD('a', '');
Ket qua: 0

mysql> SELECT FIELD(null, 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f');
Ket qua: 0

mysql> SELECT FIELD('b', null);
Ket qua: 0

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP