Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm LAST_DAY trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm LAST_DAY trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm LAST_DAY trả về ngày cuối cùng của tháng cho một ngày nhất định.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm LAST_DAY trong MySQL là:

LAST_DAY( date_value )

Trong đó:

  • date_value: Giá trị ngày hoặc ngày giờ để trích xuất ngày cuối cùng của tháng.

Lưu ý:

  • Nếu date_value không phải là giá trị ngày hoặc thời gian hợp lệ, hàm LAST_DAY sẽ trả về NULL.

3. Version

Hàm LAST_DAY có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1.1

4. Ví dụ

mysql> SELECT LAST_DAY('2019-03-15');
Ket qua: '2019-03-31'

mysql> SELECT LAST_DAY('2019-02-15 08:21:05');
Ket qua: '2019-02-28'

mysql> SELECT LAST_DAY('2019-01-15');
Ket qua: '2019-01-31'

mysql> SELECT LAST_DAY('2019-05-15');
Ket qua: '2019-05-31'

mysql> SELECT LAST_DAY('Freetuts.net: 2019-03-15');
Ket qua: NULL

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP