Hàm LN trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm LN trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm LN trả về logarit tự nhiên của một số.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm LN trong MySQL là:

LN( number )

Trong đó:

number: Số để tính logarit tự nhiên. Số phải lớn hơn 0.

Lưu ý:

  • Hàm LN sẽ trả về NULL, nếu số nhỏ hơn hoặc bằng 0.

3. Version

Hàm LN có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT LN(1);
Ket qua: 0

mysql> SELECT LN(3.5);
Ket qua: 1.252762968495368

mysql> SELECT LN(5);
Ket qua: 1.6094379124341003

mysql> SELECT LN(-4);
Ket qua: NULL

mysql> SELECT LN(0);
Ket qua: NULL

mysql> SELECT LN(-1);
Ket qua: NULL

 

Nguồn: freetuts.net